Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Būvzinātne Maģistra
Programmas direktors: Guntis Andersons
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Arhitektūras konstrukcijas un ēku plānojums, būvmateriāli un to tehnoloģija, materiālu un darinājumu mehānika, būvkonstrukcijas, gruntsmācība un pamati, ēku un būvju rekonstrukcija, būvdarbu tehnoloģija, ģeodēzija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Paplašināt humanitārās un vispārizglītojošās zināšanas, padziļināti apgūt pētījumu metodoloģiju; apgūt fundamentālo un nozares teorētisko kursu, lai sagatavotos patstāvīgam zinātniskās pētniecības darbam; apgūt iemaņas strādāt ar zinātnisko literatūru, izvirzīt zinātniskas problēmas, analizēt risinājumu variantus un izdarīt secinājumus; apgūt mūsdienīgas pētniecības metodes un iemaņas patstāvīgu zinātnisku pētījumu veikšanai; apgūt iemaņas mācību darba organizēšanā un pamatiemaņas pedagoģiskajā darbā; veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus izvēlētajā būvzinātnes jomā un iegūtos rezultātus apkopot maģistra darbā; maģistra darbu aizstāvēt Maģistra eksāmenu komisijā
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 11 13 9 25 58
B 8 4 6   18
C   4     4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 6 9 8 10   25 58
B 6 4 4   4   18
C       4     4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens