Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Ainavu arhitektūra un plānošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Natalija Ņitavska
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ainavu arhitektūra un projektēšana, teritoriālā un ainavu plānošana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Studiju programmas mērķis ir nodrošināt fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē vispusīgi izglītotus speciālistus, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, plānošanu, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Studiju programmas saturs paredz: apgūt mākslas studiju kursus, kas nodrošina tēlainu un radošu domāšanu; apgūt humanitāros, dabas zinātņu un ekoloģijas studiju kursus, kas nodrošina cilvēku un vides izpratni; apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodiku un projektu izstrādes un noformēšanas tehnikas; apgūt zinātniski pētnieciskā darba pamatus; iegūt nepieciešamās praktiskās zināšanas un prasmes studiju praksē; teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļot diplomprojektā. Plānotie studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: spēj izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā; spēj izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; spēj veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu; spēj izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevuma/m; spēj izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, ka arī projektu dokumentāciju meta, skiču un tehniskā projekta stadijās; prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 21.75 19.75 20.25 20.25 20.5 20 20 20.5 20 20 203
Vispārizglītojošie kursi 8 5.5 3 1.5 2.5   3       23.5
Nozares teorētiskie pamatkursi 12 12.5 10.5 8.5 2.5 3 2       51
Nozares profesionālās specializācijas kursi   1 6 9.5 15.5 17 15 20.5 19 15 118.5
Brīvās izvēles kursi 1.75 .75 .75 .75         1 5 10
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens