Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Inga Grīnfelde
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Vides inženierzinātne, ūdenssaimniecība, ekoloģija, meliorācija, atkritumu saimniecība, ietekmes uz vidi novērtējums, datorprojektēšana, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēja organizēt un izpildīt meliorācijas sistēmu, un videi draudzīgo tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas darbus. Veikt vides monitoringu un kontroli. Piedalīties tehnoloģisko procesu pilnveidošanā saskaņā ar vides likumdošanas un vides standartu prasībām. Spēja piedalīties politikas dokumentu, projektu, atzinumu vai citu normatīvo aktu sagatavošanā, vadībā vai uzraudzībā vides aizsardzības jomā. Spēja parādīt vispusīgas un specializētas meliorācijas un vides inženierijas jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni. Balstoties uz analītisku pieeju, spēja veikt praktiskus uzdevumus, rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību meliorācijas un vides inženierijas jomā, kā arī patstāvīgi pilnveidot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu uzdevumus meliorācijas un vides inženierijas profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas. Spēja formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas meliorācijas un vides inženierijas profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties meliorācijas un vides inženierijas jomas attīstībā, parādīt, ka izprot meliorācijas un vides inženierijas vietu plašākā sociālā kontekstā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 21.75 20.75 20.75 20.75 22 21 22.5 22 20 20 211.5
Vispārizglītojošie kursi 4.5 1.5 7.5 4 1   2.5       21
Nozares teorētiskie pamatkursi 9 11 1.5 3 6.5   5 4     40
Nozares profesionālās specializācijas kursi 6.5 7.5 9 13 12.5 18 12.5 14 20 20 133
Brīvās izvēles kursi 2 1 2.75 .75   2   2     10.5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens