Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Zemes ierīcība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Vivita Puķīte
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ģeodēzija, mērniecība un kartogrāfija, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, nekustāmā īpašuma kadastrs un vērtēšana, zemes tiesības, teritorijas plānošana un zemes ierīcība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt matemātikas, fizikas un datorzinātņu bāzi, kas nodrošina mūsdienīgu mērniecības, kadastra, nekustamā īpašuma vērtēšanas un projektēšanas darbu izpildi; apgūt specialitātes teorētiskos kursus visās tās darbības jomās: ģeodēzijā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un nekustamā īpašuma vērtēšanā; apgūt plānu un karšu sastādīšanas tehniku un iemaņas; apgūt nekustamā īpašuma formēšanas un zemes ierīcības projektēšanas gaitu un tehnoloģijas; apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un veikt patstāvīgus pētījumus; izstrādāt un aizstāvēt kursa darbus un kursa projektus, mācību un profesionālo prakšu laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes specialitātē; izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 22 21 20.75 20.75 20 20.5 20.5 20 20 20 205.5
Vispārizglītojošie kursi 6 2 7 2   2.5 2 2     23.5
Nozares teorētiskie pamatkursi 9 12 7 3 8           39
Nozares profesionālās specializācijas kursi 5 6 6 15 12 18 17.5 16 20 20 135.5
Brīvās izvēles kursi 2 1 .75 .75 2 2   2   2 12.5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens