Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Silvija Štrausa
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ēku arhitektūra, būvkonstrukcijas, ūdensapgāde un kanalizācija, apkure un ventilācija, speciālās ēkas un būves
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt matemātikas, fizikas, informātikas, teorētiskās mehānikas, materiālu pretestības un būvmehānikas kursus, kas nodrošina būvkonstrukciju projektēšanas izpratni; apgūt tēlotājģeometriju, rasēšanu, būvgrafiku, zīmēšanu, kas palīdz apgūt zināšanas arhitektūrā; apgūt ķīmiju, būvmateriālus, būvmašīnas, inženierģeodēziju, kas palīdz apgūt būvdarbu procesus, tehnoloģiju, organizāciju un ekonomiku; izstrādāt mācību, ražošanas praksi (26 kredītpunkti) ar būvniecību saistītos uzņēmumos; izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu; veikt 3 kredītpunktu apjomā pētniecisko darbu, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 20.75 21.75 20.75 20.75 20.5 20 20 20 20 20 204.5
Vispārizglītojošie kursi 6 2 2       2 4     16
Nozares teorētiskie pamatkursi 10 8 12 4             34
Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 10 6 16 18.5 18 14 11.5 20 20 138
Brīvās izvēles kursi .75 1.75 .75 .75 2 2 6 6.5     20.5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens