Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Dace Siliņa
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 28/04/2011-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Darz: Augu un dzīvnieku bioloģija, augsnes zinātne, laukkopība, dārzkopība un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Lauk: Augu un dzīvnieku bioloģija, augsnes zinātne, laukkopība, dārzkopība un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Lopk: Augu un dzīvnieku bioloģija, dzīvnieku zinātnes, dzīvnieku produkcijas ražošana un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Uzne: Augu un dzīvnieku bioloģija, laukaugu, dārzaugu un dzīvnieku produkcijas ražošana un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
Darz Nodrošināt studentiem pamata profesionālās zināšanas lauksaimniecības zinātnē, tai skaitā lauksaimniecības un ar to saistīto zinātņu nozaru teorētisko un metodoloģisko pamatu apguvi, vienlaikus studentiem patstāvīgi risinot lauksaimniecības zinātnē aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas, nodrošinot šo zināšanu pielietošanu praksē un pētniecībā. Absolventi ieguvuši zināšanas ķīmijā, fizikā, biometrijā, bioloģijā, augu un dzīvnieku fizioloģijā, lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un likumdošanā, psiholoģijā un svešvalodā, un citos vispārizglītojošos studiju kursos; par laukaugu un dārzaugu sugu un šķirņu bioloģiskajām īpatnībām un piemērotību noteiktu produktu ieguvei vai pārstrādei; augu audzēšanas un kopšanas paņēmienu lietošanā; pielietotās tehnoloģijas ekonomiskā izdevīguma novērtēšanai. Absolventi prot strādāt patstāvīgi un radoši; pašizglītoties; izmantot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; novērtēt ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar vidi; patstāvīgi apgūt nepieciešamās iemaņas specializācijas virzienā; ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus lauksaimniecības produkcijas ražošanā; apkopot, sistematizēt un analizēt datus; izmantot speciālo literatūru lauksaimniecībā. Agronomi ir kompetenti organizēt lauksaimniecisko ražošanu, orientēties ar lauksaimniecības nozari saistītajos normatīvajos aktos; novērtēt nozares riska faktorus un konkurētspēju; sistemātiski organizēt attiecīgas apmācības vai pārbaudes pakļautajam personālam, turpināt studijas maģistrantūrā.
Lauk Nodrošināt studentiem pamata profesionālās zināšanas lauksaimniecības zinātnē, tai skaitā lauksaimniecības un ar to saistīto zinātņu nozaru teorētisko un metodoloģisko pamatu apguvi, vienlaikus studentiem patstāvīgi risinot lauksaimniecības zinātnē aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas, nodrošinot šo zināšanu pielietošanu praksē un pētniecībā. Absolventi ieguvuši zināšanas ķīmijā, fizikā, biometrijā, bioloģijā, augu un dzīvnieku fizioloģijā, lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un likumdošanā, psiholoģijā un svešvalodā, un citos vispārizglītojošos studiju kursos; par laukaugu un dārzaugu sugu un šķirņu bioloģiskajām īpatnībām un piemērotību noteiktu produktu ieguvei vai pārstrādei; augu audzēšanas un kopšanas paņēmienu lietošanā; pielietotās tehnoloģijas ekonomiskā izdevīguma novērtēšanai. Absolventi prot strādāt patstāvīgi un radoši; pašizglītoties; izmantot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; novērtēt ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar vidi; patstāvīgi apgūt nepieciešamās iemaņas specializācijas virzienā; ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus lauksaimniecības produkcijas ražošanā; apkopot, sistematizēt un analizēt datus; izmantot speciālo literatūru lauksaimniecībā. Agronomi ir kompetenti organizēt lauksaimniecisko ražošanu, orientēties ar lauksaimniecības nozari saistītajos normatīvajos aktos; novērtēt nozares riska faktorus un konkurētspēju; sistemātiski organizēt attiecīgas apmācības vai pārbaudes pakļautajam personālam, turpināt studijas maģistrantūrā.
Lopk Nodrošināt studentiem pamata profesionālās zināšanas lauksaimniecības zinātnē, tai skaitā lauksaimniecības un ar to saistīto zinātņu nozaru teorētisko un metodoloģisko pamatu apguvi, vienlaikus studentiem patstāvīgi risinot lauksaimniecības zinātnē aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas, nodrošinot šo zināšanu pielietošanu praksē un pētniecībā. Absolventi ieguvuši zināšanas ķīmijā, fizikā, biometrijā, bioloģijā, augu un dzīvnieku fizioloģijā, lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un likumdošanā, psiholoģijā un svešvalodā, un citos vispārizglītojošos studiju kursos; par dzīvnieku sugu bioloģiskajām īpatnībām un piemērotību noteiktu produktu ieguvei vai pārstrādei; dzīvnieku audzēšanā, ēdināšanā un ciltsdarbā; pielietotās tehnoloģijas ekonomiskā izdevīguma novērtēšanai. Absolventi prot strādāt patstāvīgi un radoši; pašizglītoties; izmantot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; novērtēt ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar vidi; patstāvīgi apgūt nepieciešamās iemaņas specializācijas virzienā; ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus lauksaimniecības produkcijas ražošanā; apkopot, sistematizēt un analizēt datus; izmantot speciālo literatūru lauksaimniecībā. Ciltslietu zootehniķi ir kompetenti organizēt lauksaimniecisko ražošanu, orientēties ar lauksaimniecības nozari saistītajos normatīvajos aktos; novērtēt nozares riska faktorus un konkurētspēju; sistemātiski organizēt attiecīgas apmācības vai pārbaudes pakļautajam personālam, turpināt studijas maģistrantūrā.
Uzne Nodrošināt studentiem pamata profesionālās zināšanas lauksaimniecības zinātnē, tai skaitā lauksaimniecības un ar to saistīto zinātņu nozaru teorētisko un metodoloģisko pamatu apguvi, vienlaikus studentiem patstāvīgi risinot lauksaimniecības zinātnē aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas, nodrošinot šo zināšanu pielietošanu praksē un pētniecībā. Absolventi ieguvuši zināšanas ķīmijā, fizikā, biometrijā, bioloģijā, augu un dzīvnieku fizioloģijā, lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un likumdošanā, psiholoģijā un svešvalodā, un citos vispārizglītojošos studiju kursos; par laukaugu, dārzaugu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku sugu un šķirņu bioloģiskajām īpatnībām un piemērotību noteiktu produktu ieguvei vai pārstrādei; augu un lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un kopšanas paņēmienu lietošanā; pielietotās tehnoloģijas ekonomiskā izdevīguma novērtēšanai. Absolventi prot strādāt patstāvīgi un radoši; pašizglītoties; izmantot mūsdienu zinātnes atziņas nozares ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanai; novērtēt ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas nozīmi un tās vienotību ar vidi; patstāvīgi apgūt nepieciešamās iemaņas specializācijas virzienā; ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus lauksaimniecības produkcijas ražošanā; apkopot, sistematizēt un analizēt datus; izmantot speciālo literatūru lauksaimniecībā. Lauksaimniecības uzņēmumu vadītāji ir kompetenti organizēt lauksaimniecisko ražošanu, orientēties ar lauksaimniecības nozari saistītajos normatīvajos aktos; novērtēt nozares riska faktorus un konkurētspēju; sistemātiski organizēt attiecīgas apmācības vai pārbaudes pakļautajam personālam, turpināt studijas maģistrantūrā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
Vispārizglītojošie kursi 4 8 4 4         20
Nozares teorētiskie pamatkursi 15 10 5 6         36
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1 2 9 8 18 20 20 20 98
Brīvās izvēles kursi 1 1 3 2 2       9
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
Vispārizglītojošie kursi 7 2 4 3 4           20
Nozares teorētiskie pamatkursi 9 8 10 4 3 2         36
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1 5 2 7 6 15 15 15 16 16 98
Brīvās izvēles kursi       2 2     2     6
2017.rudens 2017.pavasara 2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens
Pilna laika Nepilna laika