Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecība Maģistra
Programmas direktors: Biruta Bankina
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 25/04/2006-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Lauksaimniecība - laukkopība, dārzkopība, lopkopība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Absolventi ir ieguvuši padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientējas jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Ir apguvuši zinātnes metodoloģiju. Absolventi prot strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientējas zinātniskā darba metodēs un prot tās atbilstoši pielietot. Ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt un strādāt komandā. Absolventi prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē. Spēj integrēt dažādu zināšanu jomas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskās problēmas un veikt zinātniskos pētījumus. Ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 17 9 6 19 51
B 4 6 15   25
C   4     4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 5 5 5 5 20
B 10 10 10 14 44
C 4 4 4 4 16
2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens
Pilna laika Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. Kursu plāns ar aprakstiem
1-sem. A (5)
LauZ5054 Zinātniskā darba motivācija [Lauks M; kursa d.] (1)
LauZ6011 Pētījumu metodoloģija [Lauks M] (3)
LauZ6066 Lauksaimniecības bioloģija [Lauks., M: 1.sem.] (4)
LauZ6067 Lauksaimniecības bioloģija [Lauks M; kursa d.] (1.5)
1-sem. B (10)
Filz5003 Zinātnes filozofija [ESAF, ITF, MF, VBF, TF (izņemot pedag.), M] (2)
LauZ5002 Graudaugi un pākšaugi [Lauks M (Lauk)] (4)
Mate4010 Biometrija [LF, VMF, maģ.] (2)
Mate4011 Matemātikas metožu pielietojumi [SZF, MF, maģ.: 1.sem.] (2)
Valo6003 Angļu valoda maģistrantūrā [L/s inž., M: 1.sem.] (2)
3-sem. A (5)
LauZ6040 Lauksaimniecības sistēmu analīze [Lauks., M] (3)
LauZ6072 Lauksaimniecības sistēmu analīze [Lauks., M: kursa d.] (1)
3-sem. B (10)
Biol5002 In vitro kultūras [Lauks M] (2)
LauZ5006 Finanšu vadīšana, investīcijas [Lauks M; uzņd.l/s.] (3.5)
LauZ5084 Kaitīgo organismu bioloģija [Lauks M] (3)
LauZ5091 Finanšu vadīšana, investīcijas [Lauks M; kursa pr.] (1.5)
LauZ6031 Augu patoloģija [Lauks M] (6)
LauZ6032 Integrētā augu aizsardzība [Lauks., M] (4.5)
LauZ6055 Zirgu audzēšana [Lauks., M (Lopk)] (4)
LauZ6056 Zirgu audzēšana [Lauks M (Lopk); kursa d.] (1.5)
LauZ6068 Kaitēkļu bioloģija [Lauks M] (3)
3-sem. C (4)
LauZ5001 Augkopības bioloģiskie pamati [Lauks M (Lauk)] (3)
LauZ5003 Bumbuļaugi un sakņaugi [Lauks M (Lauk)] (3)
LauZ5081 Bumbuļaugi un sakņaugi [Lauks., M(Lauk);: kursa d.] (1.5)
LauZ5083 Augkopības bioloģiskie pamati [Lauks M (Lauk); kursa d.] (1.5)
Psih5001 Lietišķā psiholoģija [Izv. visām a(M) 2.sem.; Ekon., M 3.sem. (izņemot studiju virz. Izglītība). Obl. Lauks., p(M) 1.sem.; Sab.pārv., M 2.sem.] (2)
5-sem. B (?)
LauZP052 Pētnieciskā prakse I [Lauks., M] (4)
LauZP053 Pētnieciskā prakse II [Lauks., M] (4)
LauZP054 Pētnieciskā prakse III [Lauks., M] (6)
LauZ6009 Maģistra darbs [Lauks., M] (25)
5-sem. C (?)
LauZ5084 Kaitīgo organismu bioloģija [Lauks M] (3)