Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Ināra Jurgena
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 22/11/2002-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Uzņēmējdarbība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas komercdarbības organizēšanā, plānošanā un vadīšanā. Spēj orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, orientējas ekonomiskajā vidē notiekošajos procesos, spēj saskatīt likumsakarības. Spēj parādīt tehnoloģiju zināšanas un izpratni ražošanas procesu organizēšanā reģionu attīstības kontekstā. Balstoties uz analītisku pieeju, spēj veikt datu apstrādi ekonomisko un vadības uzdevumu atrisināšanai. Spēj plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozares uzņēmumos un organizācijās. Prot analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus. Spēj pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmējdarbības subjektiem. Spēj argumentēti diskutēt par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu bioekonomikas un aprites ekonomikas nosacījumos. Prot noteikt darbības prioritātes, deleģēt un kontrolēt uzdevumus. Prot organizēt kvalitatīvu, uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanu. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu. Piedalās nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā. Spēj organizēt un veikt uzņēmuma struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu, kā arī rezultātu prezentēšanu uzņēmuma vadībai. Spēj vadīt un koordinēt personāla darbu. Spēj sastādīt biznesa plānus un īstenot tos uzņēmuma darbībā. Spēj identificēt un analizēt saimnieciskās un finansiālās darbības riskus. Spēj orientēties un ievērot komercdarbību, nodarbinātību, finanšu sfēru regulējošos normatīvos aktus, kas attiecās uz komercdarbības speciālista darbību.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
Vispārizglītojošie kursi 18 2 9 9 38
Nozares kursi 2 18 9 9 38
Brīvās izvēles kursi     2 2 4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
Vispārizglītojošie kursi 14 6       20
Nozares kursi 2 10 14 14 16 56
Brīvās izvēles kursi     2 2   4
2016.pavasara 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens