Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Andra Zvirbule
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 08/06/2006-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Uzņēmējdarbība un vadīšana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes mainīgās uzņēmējdarbības situācijās, lai kontrolētu un pārveidotu sarežģītus un grūti prognozējamus uzņēmējdarbības apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas. Spēj veidot un pamatot jaunu izpratni resursu vadīšanā un to racionālā izmantošanā atbilstoši globalizācijas procesu, bioekonomikas un aprites ekonomikas nosacījumiem. Spēj pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju. Spēj veikt padziļinātu datu apstrādi, interpretēt iegūtos rezultātus, formulētu secinājumus un pamatotu lēmumus. Spēj integrēt vadībzinātnes teorētisko un metodoloģisko pielietojumu, īstenojot uzņēmējdarbības vadības ilgtspējīgu attīstību. Prot integrēt, radīt un ieviest jaunas, efektīvas un konkurētspējīgas pieejas uzņēmējdarbības plānošanas, organizēšanas un kontroles procesos. Spēj sadarboties komandā, lai noteiktu problēmsituācijas un patstāvīgi tās risinātu uzņēmumu saimnieciskās darbības un tautsaimniecības ilgtspējīgās attīstības kontekstā Latvijas reģionos Spēj pielietot specifiskas problēmu risināšanas prasmes, lai veidotu uzņēmuma izmaksu kontrolinga sistēmu, vadīšanas procesu plūsmu kontrolingu, veiktu darījumu ar dažādiem finanšu instrumentiem. Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību, lai pārstāvētu uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes reģionālajām iestādēm vai citām valsts institūcijām.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. Kopā
A 20 6 20 46
B   14   14
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens