Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Aina Muška
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 21/06/2005-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj parādīt augstākā līmeņa zināšanas, kuras sniedz pamatu veiksmīga vadīšanas procesa īstenošanai. Spēj parādīt specializētas līmeņa zināšanas par uzņēmuma darbības kopsakarībām un lēmumpieņemšanas ciklu. Spēj parādīt zināšanas un kritisku izpratni par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās. Spēj iegūtās zināšanas akumulēt un pielietot vadīšanas procesa īstenošanā. Izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, principus, kā arī uzņēmuma darbības kopsakarības. Orientējas ekonomiskajā vidē notiekošajos procesos, spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. Pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas, spēj identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī prot pieņemt lēmumus. Spēj strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt darbu, kā arī risināt konfliktsituācijas. Spēj komunicēt un sadarboties ar uzņēmējdarbības subjektiem. Spēj pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju. Spēj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā. Spēj izstrādāt uzņēmuma stratēģiskos un taktiskos plānus atbilstoši tautsaimniecības attīstības tendencēm, valsts, īpašnieku un sabiedrības interesēm un sekot to īstenošanas gaitai. Spēj strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem. Spēj sadarboties ar uzņēmējdarbības subjektiem uzņēmējdarbības mērķu īstenošanai. Spēj pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmējdarbības subjektiem. Spēj komunicēt vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē. Spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā. Spēj nodrošināt tiesisko aktu ievērošanu uzņēmējdarbības realizācijas procesā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 20.75 21.75 20.75 20.75 20 20 21 19 164
Vispārizglītojošie kursi 9 11             20
Nozares teorētiskie pamatkursi 11 4 9 8 3       35
Nozares profesionālās specializācijas kursi   5 11 12 15 20 21 19 103
Brīvās izvēles kursi .75 1.75 .75 .75 4   4   12
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. Kopā
B 18 19 18 19 19 17 17 17 16 160
Vispārizglītojošie kursi 9 8 3             20
Nozares teorētiskie pamatkursi 9 6 7 7 3 4       36
Nozares profesionālās specializācijas kursi   5 6 10 14 13 17 17 16 98
Brīvās izvēles kursi     2 2 2         6
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara