Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Komerczinības [Laidze] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Ināra Jurgena
Akreditēts: 30/06/2010-31/12/2016 Licenzēts: 22/11/2002-31/12/2016
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Uzņēmējdarbība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt vispusīgas un mūsdienīgas teorētiskās zināšanas par komercdarbības procesa organizāciju un uzņēmuma vadību; nostiprināt teorētisko zināšanu bāzi un iegūt nepieciešamās kompetences, iemaņas un prasmes komercdarbības un uzņēmuma vadības problēmu risināšanā, kā arī attīstīt spēju lietot teorētiskās zināšanas komercdarbības procesu organizācijā, izstrādājot un aizstāvot studiju noslēgumā - kvalifikācijas darbu
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
Vispārizglītojošie kursi 7 6 2     15
Nozares kursi 2 9 8 15 15 49
Brīvās izvēles kursi       2   2
2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara