Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora
Programmas direktors: Dina Popluga
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 24/05/2007-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes agrārajā un reģionālajā ekonomikā un dažādu jomu saskarē. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veic ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un dod jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kā daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī; spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par agrārās un reģionālās ekonomikas zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā; spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot agrārās un reģionālās ekonomikas nozaru starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur ir nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus agrārajā un reģionālajā ekonomikā; patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju; plānot, strukturēt un vadīt dažādu nozaru institūcijas, uzņēmumus un liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā, motivēt tajos iesaistītos darbiniekus, kā arī panākt izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
B1 12 4 14       30
B3 8 16 6 20 20 20 90
Obligātā daļa             0
Zinātniskais darbs             0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B1 12 4 4 10         30
B3 3 11 11 5 15 15 15 15 90
Obligātā daļa                 0
Zinātniskais darbs                 0
2017.pavasara 2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara