Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Ekonomika Bakalaura
Programmas direktors: Aina Dobele
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 26/12/2000-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
AgrVid: Ekonomika ar izvēlēto specializācijas virzienu "Agrārā un vides ekonomika"
GrFin: Ekonomika ar izvēlēto specializācijas virzienu "Grāmatvedība un finanses"
RegAP: Ekonomika ar izvēlēto specializācijas virzienu "Reģionālā attīstība un pārvalde"
Tiesb: Ekonomika ar izvēlēto specializācijas virzienu "Tiesību zinātnes"
Uznd: Ekonomika ar izvēlēto specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbība un vadīšana"
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
AgrVid Izprot ekonomikas teoriju un spēj kritiski novērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus un likumsakarības. Izprot bioekonomikas aktualitāti resursu racionālā un ilgtspējīgā izmantošanā. Spēj patstāvīgi veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju. Izprot finanšu sektora darbību un operācijas, spēj patstāvīgi veikt to analītisku izpēti un pieņemt praktiskus lēmumus. Spēj analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus un riskus. Spēj pielietot normatīvo aktu prasības un novērtēt to ietekmi uzņēmumā un ekonomikā kopumā. Izprot kopējo lauksaimniecības politiku Eiropas Savienībā un Latvijā. Izprot institūciju, normatīvu, plānošanas dokumentu hierarhisko sistēmu agrārajos un vides politikas jautājumos. Prot novērtēt ekonomisko, sociālo un dabas savstarpējo mijiedarbības samēru, noteikt ilgtspējības indikatoru raksturlielumus un analizēt tos. Spēj analizēt un izvērtēt atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomisko efektivitāti, plānot un izvēlēties atjaunojamās enerģijas ražošanas tehnoloģijas. Izprot lauksaimniecības nozaru specifiku un tehnoloģijas. Spēj noteikt vērtību ķēdes elementus un to savstarpējās saiknes, izvērtēt un attēlot preču un pakalpojumu plūsmas. Spēj veikt pētījumus, profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jautājumus, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
GrFin Izprot ekonomikas teoriju un spēj kritiski novērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus un likumsakarības. Izprot bioekonomikas aktualitāti resursu racionālā un ilgtspējīgā izmantošanā. Spēj patstāvīgi veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju. Izprot finanšu sektora darbību un operācijas, spēj patstāvīgi veikt to analītisku izpēti un pieņemt praktiskus lēmumus. Spēj analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus un riskus. Spēj pielietot normatīvo aktu prasības un novērtēt to ietekmi uzņēmumā un ekonomikā kopumā. Spēj kontrolēt uzņēmuma aktīvu vērtību, izmantot uzskaites datubāzes informāciju operatīvai kontrolei. Izprot funkcionālo un finanšu budžetu un finanšu pārskatu sastādīšanas metodes. Pārzina banku un finanšu sektora darbību un nodokļu sistēmu. Spēj nodrošināt efektīvu finanšu izlietošanu, analizējot, plānojot un koriģējot naudas plūsmu. Spēj veikt fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un norēķinus, kā arī nodokļu uzskaiti uzņēmumos. Spēj uzskaitīt saimnieciskos darījumus un pielietot finanšu grāmatvedības informāciju uzņēmuma finansiālās darbības un sasniegto rezultātu novērtēšanai. Spēj veikt pētījumus, profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jautājumus, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
RegAP Izprot ekonomikas teoriju un spēj kritiski novērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus un likumsakarības. Izprot bioekonomikas aktualitāti resursu racionālā un ilgtspējīgā izmantošanā. Spēj patstāvīgi veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju. Izprot finanšu sektora darbību un operācijas, spēj patstāvīgi veikt to analītisku izpēti un pieņemt praktiskus lēmumus. Spēj analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus un riskus. Spēj pielietot normatīvo aktu prasības un novērtēt to ietekmi uzņēmumā un ekonomikā kopumā. Spēj veikt reģionu ekonomiskās un sociālās attīstības izpēti, formulēt un analītiski aprakstīt nacionālās reģionālās attīstības stratēģiju un tās īstenošanas tendences, argumentēti diskutēt par policentrisku, decentralizētu attīstības modeli vai monocentrisku pieeju. Spēj novērtēt attīstības programmu saskaņotību un pēctecību, kā arī uzraudzīt programmu un plānu īstenošanas procesus. Spēj izmantot reģionu analīzes metodes statistiski pamatotu slēdzienu pieņemšanai. Prot analizēt pašvaldības funkcijas un to sniegto kvalitāti. Spēj veikt pētījumus, profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jautājumus, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
Tiesb Izprot ekonomikas teoriju un spēj kritiski novērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus un likumsakarības. Izprot bioekonomikas aktualitāti resursu racionālā un ilgtspējīgā izmantošanā. Spēj patstāvīgi veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju. Izprot finanšu sektora darbību un operācijas, spēj patstāvīgi veikt to analītisku izpēti un pieņemt praktiskus lēmumus. Spēj analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus un riskus. Spēj pielietot normatīvo aktu prasības un novērtēt to ietekmi uzņēmumā un ekonomikā kopumā. Spēj identificēt īpašumtiesiskās problēmas. Izprot lietu klasifikācijas, īpašuma iegūšanas, esamības un izbeigšanās juridisko problemātiku. Spēj orientēties līgumu nodibināšanas sistēmā. Izprot darba tiesību būtību, nozīmi, lomu mūsdienu sabiedrībā, spēj dibināt un realizēt darba tiesiskās attiecības. Izprot patērētāja tiesību aizsardzību un spēj nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības normatīvā regulējuma ievērošanu uzņēmējdarbībā. Izprot starptautisko līgumu slēgšanas, pildīšanas, spēkā esamības, laušanas un izbeigšanas būtību. Spēj veikt pētījumus, profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jautājumus, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
Uznd Izprot ekonomikas teoriju un spēj kritiski novērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus un likumsakarības. Izprot bioekonomikas aktualitāti resursu racionālā un ilgtspējīgā izmantošanā. Spēj patstāvīgi veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju. Izprot finanšu sektora darbību un operācijas, spēj patstāvīgi veikt to analītisku izpēti un pieņemt praktiskus lēmumus. Spēj analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus un riskus. Spēj pielietot normatīvo aktu prasības un novērtēt to ietekmi uzņēmumā un ekonomikā kopumā. Spēj novērtēt un vadīt biznesa procesu uzņēmumā, patstāvīgi risināt radušās problēmas, kā arī realizēt inovatīvas uzņēmējdarbības idejas. Spēj novērtēt uzņēmējdarbības konkurētspēju, izstrādāt un vadīt projektus. Izprot kvalitātes vadības instrumentus un sistēmas, kā arī standartizāciju un atbilstības novērtēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā. Izprot loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos. Izprot uzņēmuma darbības kopsakarības, spēj novērtēt uzņēmējdarbības vidi un pieņemt atbilstošus lēmumus. Spēj veikt pētījumus, profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jautājumus, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 20 18 10 12 6 2   10 78
B 2   8 8 12 16 20 8 74
C .75 1.75 2.75 .75 2 2 2   12
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. Kopā
A 17 15 8 14 8 2 2 2 10 78
B 2   10 3 9 15 14 14 8 75
C   2       2 2 2   8
2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara 2004.rudens 2004.pavasara