Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Informācijas tehnoloģijas Maģistra
Programmas direktors: Rudīte Čevere
Apjoms (kredītpunktos): 80 Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 13/02/2004-13/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Iegūst padziļinātas zināšanas par informācijas tehnoloģiju konceptuālajiem pamatjautājumiem un specifiskiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku un metožu lietojumiem ražošanas datorvadības sistēmās, ģeoinformatīvās sistēmās (ĢIS) lauksaimniecībā un E-biznesa sistēmās, apgūst piemērotas analīzes metodes informācijas tehnoloģiju kompleksu problēmu risināšanai, novērtējot programmatūras kvalitāti un iepazīstoties ar biosistēmu modelēšanu, matemātiskās fizikas metodēm, procesu matemātisko modelēšanu un brīvprogrammatūru R statistikā. Sarežģītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu projektēšanas un implementēšanas uzdevumi ietver zināšanas par fundamentāliem algoritmiiem, sistēmu teoriju, datu bāzes projektēšanu, informācijas aizsardzību un automatizēto testēšanu. Specifiskas zināšanas par ekonomisko, juridisko, sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanu tiek apgūtas saistībā ar datorsistēmu ekonomikas pamatiem un resursu plānošanas sistēmām. Absolventi iegūst radošas domāšanas prasmes izstrādāt jaunus, oriģinālus projektus, pieejas un metodes, iepazīstas ar pētījumu metodoloģiju un apgūst zinātnisko publikāciju rakstīšanu. Studiju programma kopumā attīsta profesionālas individuāla darba kompetences efektīvai individuālai darbībai vai dažāda līmeņa vadītāju pozīcijā. Absolventi iegūst nepieciešamos pamatus turpmākai studēšanai doktorantūrā.

Kursu plāns ar aprakstiem