Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Programmēšana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Gatis Vītols
Apjoms (kredītpunktos): 160 Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 31/01/2003-13/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt vispārizglītojošos kursus; apgūt informācijas tehnoloģiju nozares teorētiskos pamatkursus (ievads datorikā, datoru uzbūve, matemātika, fizika, algoritmi un datu struktūras, programminženierija), kuru apgūšana ir obligāts priekšnosacījums profesionālā bakalaura grāda iegūšanai; apgūt informācijas tehnoloģiju nozares profesionālās specializācijas kursus ( www tehnoloģijas, programmēšana, operētājsistēmas, datoru tīkli, datoru tīklu administrēšana, datoru grafika, testēšana, projektu pārvaldība, datu bāzes tehnoloģijas), bez kuriem nav iespējams apgūt informācijas tehnoloģiju nozares studiju kursus; īstenot profesionālās kvalifikācijas praksi 3. un 4. studiju gadā 26 kredītpunkti; izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 12 kredītpunktu apjomā.

Kursu plāns ar aprakstiem