Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Pārtikas higiēna Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Anda Valdovska
Apjoms (kredītpunktos): 40 Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 10/12/2003-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pārtikas higiēna
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: absolvējot programmu, maģistrs spēs parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas izvērtējot pārtikas produktu ražošanu un pārtikas pārstrādes tehnoloģiskos principus, spēs aprakstīt pārtikas uzturvērtību, formulēt pārtikas drošības, nekaitīguma, kvalitātes un higiēnas kritērijus, spēs organizēt kvalitātes sistēmu izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, izklāstīt pārtikas izraisīto slimību novēršanu un organizēt to ierobežošanu. Tāpat maģistri spēs definēt dokumentēšanas juridiskos aspektus un pieņemt lēmumus par pārtikas starptautiskās tirdzniecības nosacījumiem. Prasmes: Profesionālais maģistrs spēs interpretēt pārtikas produktu ražošanas procesā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus, novērtēt mikroorganismu attīstības modelēšanas programmas, varēs izskaidrot dažādu pārtikas produktu defektu cēloņus un novēršanas iespējas, kā arī spēs identificēt un novērtēt kritiskos kontroles punktus pārtikas kvalitātes nodrošināšanas sistēmās. Kompetence: Maģistrs spēs novērtēt pārtikas produktu tehnoloģiskos procesus, organizēt nekaitīgas pārtikas ražošanu, kā arī pārtikas uzņēmumos ieviest un uzturēt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas.

Kursu plāns ar aprakstiem