Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Veterinārmedicīna Doktora
Programmas direktors: Arnis Mugurēvičs
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 21/03/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Iegūst augstāko teorētisko zināšanu līmeni noteiktajā Veterinārmedicīnas zinātnes apakšnozarē, gūstot vispusīgas zināšanas par izvēlēto zinātnisko problēmu. Attīsta prasmes patstāvīgi formulēt zinātniskās problēmas un tās pētīt ar mūsdienīgām metodēm, analizēt pētījumu rezultātus; sagatavot kvalitatīvas zinātniskas publikācijas un promocijas darbu. Iegūst kompetenci veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu identifikācijā un risināšanā.

Kursu plāns ar aprakstiem