Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Ilmārs Dūrītis
Apjoms (kredītpunktos): 275 Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 21/03/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Veterinārmedicīna
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Veterinārārsta kvalifikācijas pretendentam jāiegūst atbilstošas zināšanas zinātnēs, uz kurām balstās veterinārārsta darbs; zināšanas par veselu dzīvnieku organisma struktūru un funkcijām, par to audzēšanu, pavairošanu, turēšanas higiēnu un ēdināšanu; zināšanas par dzīvnieku aizsardzību un labturību; zināšanas par dzīvnieku slimību cēloņiem, dabu, norisi, diagnostiku un ārstēšanu, ieskaitot speciālas zināšanas par slimībām, kuras var tikt pārnestas no dzīvniekiem uz cilvēkiem; zināšanas preventīvajā medicīnā; zināšanas par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu higiēnu visos tās ražošanas posmos; zināšanas veterinārmedicīnas likumdošanā; pietiekošu klīnisko un cita veida praktisko pieredzi, kā arī jānokārto valsts gala pārbaudījumi

Kursu plāns ar aprakstiem