Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Uzturzinātne Maģistra
Programmas direktors: Inga Ciproviča
Apjoms (kredītpunktos): 80 Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 11/04/2005-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Dabas zinātnes – ķīmija, bioloģija; pārtikas zinātnes – pārtikas tehnoloģija, pārtikas drošums, uzturs; veselības zinātnes – medicīna, sabiedrības veselība, uzturzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas un pētnieciskās iemaņas uztura, pārtikas tehnoloģijas, pārtikas ķīmijas, fizioloģijas, klīniskās uzturzinātnes, toksikoloģijas un uzturpolitikas jomās; spēj argumentēt, analizēt, kritiski vērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību riska mazināšanai Pasaules Veselības Organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķu īstenošanai; spēj patstāvīgi formulēt zinātniskas problēmas un integrēt dažādu jomu zināšanas pētnieciskā darba izstrādei uzturzinātnē.

Kursu plāns ar aprakstiem