Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Ingrīda Millere
Apjoms (kredītpunktos): 160 Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 28/03/2003-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ēdināšanas uzņēmumu un viesnīcu darba plānošana, organizēšana un vadīšana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai; ēdināšanas uzņēmumu tehnoloģisko procesu projektēšana un vadīšana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj izmantot iegūtās zināšanas viesmīlības uzņēmumu vadības funkcionālajās sfērās; spēj pielietot un sistematizēt teorētiskās zināšanas viesmīlības nozares aktuālo problēmu risināšanā; spēj aprobēt praksē teorētiskās atziņas viesnīcu un ēdināšanas vadītājiem nepieciešamo kompetenču attīstīšanai un patstāvīgai bakalaura darba izstrādei.

Kursu plāns ar aprakstiem 7-sem. 3-sem. 1-sem. 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 8-sem.
1-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (4.5)
PārZ1001 Ievads studijās [PTF, visas st.pr. PL un NL 1.sem.] (.5) Kārkliņa Daina
Psih2006 Psiholoģija [izvēle, ĒVU] (2.5) Zīlītis Agris Visvaldis
ValoP009 Profesionālā angļu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā I (1.5) Gaters Andris
ValoP013 Profesionālā vācu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā I (1.5) Krauze Zigrīda
1-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (6)
InfT1001 Informātika I [Ppt, Pz, Ēvu: PL un NL] (2) Tabunova Tatjana
Ķīmi1019 Praktiskā ķīmija [ĒVU, p(b)] (2) Ozola Baiba
Mate1005 Matemātika [Lauks., p (Uzņēmd): 1.sem.] (2) Ozoliņš Rūdolfs
1-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (8.5)
Citi2002 Viesnīcu dienesti [Ēvu: PL 3.sem., NL 2.sem.] (3) Riekstiņa-Dolģe Rita
CitiP001 Praktisko iemaņu apguve [2 ned. augustā 1.kursa studentiem] (.5) Dūma Māra
MākZ2003 Mākslas un kultūras vēsture [PTF] (2.5) Beļicka Baiba
MākZP001 Tēlotājmāksla [ĒVU] (3) Spulle-Meiere Ivanda
1-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (.7)
SpoZP001 Sports I [1.sem.] (.75) Šillere Līvija
2-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (3)
Filz1003 Ētika, estētika [ESAF,ITF, PTF, MF, VBF] (1.5) Vuguls Juris
ValoP010 Profesionālā angļu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā II (1.5) Gaters Andris
ValoP014 Profesionālā vācu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā II (1.5) Krauze Zigrīda
2-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (8.5)
Ekon1002 Ekonomikas teorija [PTF;TF;MF;VBF] (1.5) Pūdere Juta
Fizi1008 Fizika [ĒVU, p(b)] (1.5) Pelēce Ilze
InfT1002 Informātika II [Ppt, Pz, Ēvu: PL un NL 2.sem.] (2) Tabunova Tatjana
PārZ1002 Pārtikas ķīmija I [ĒVU, p(b)] (3.5) Kreicbergs Viesturs
2-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (15)
Citi2004 Tūrisma organizācijas pamati (4) Apškalēja Maira
Ģeog3001 Telpa, vide (1.5) Paulsone Inta
LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība [visas pamatst. progr.] (1) Rūvalds Ivars
MākZ2002 Telpa un vide (2) Paulsone Inta
PārZ2012 Tūrisma organizācijas pamati [Ēdin., p(b): kursa d.] (1.5) Apškalēja Maira
PārZ3035 Ražošanas prakse [Iepazīšanās prakse specialitātē] (6) Ozoliņa Anita
2-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (.7)
SpoZP002 Sports II [2.sem.] (.75) Šillere Līvija
3-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (3)
Filz1001 Filozofija [1.sem.] (1.5) Leikuma Ināra
ValoP011 Profesionālā angļu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā III (1.5) Gaters Andris
ValoP015 Profesionālā vācu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā III (1.5) Krauze Zigrīda
3-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (4.5)
PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I [Ēvu: obl., PL 2.sem., NL 3.sem.] (1.5) Kļava Dace
PārZ3017 Pārtikas ķīmija II [Ēvu: PL 3.sem., NL 4.sem.] (1.5) Miķelsone Velga
3-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (13)
Ķīmi2009 Telpu kopšanas tehnoloģija I (2.5) Līce-Zikmane Iveta
Medi2001 Uztura fizioloģija (3) Skrupskis Imants Atis
Medi2003 Uztura fizioloģija II (1.5) Rozenbergs Viesturs
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I [Ēvu: PL 4.sem., NL 5.sem.] (1.5) Ruciņš Mārtiņš
PārZ3028 Uztura gatavošanas tehnoloģija II (5) Millere Ingrīda
3-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (.7)
SpoZP003 Sports III [3.sem.] (.75) Šillere Līvija
4-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (4.5)
Soci2001 Socioloģija [LF, MF, TF, PTF, VBF, ITF] (1.5) Kaufmane Dace
VadZ2004 Vadīšanas pamati [Ēvu] (2) Zvirbule Andra
ValoP012 Profesionālā angļu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā IV (1.5) Gaters Andris
ValoP016 Profesionālā vācu valoda ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā IV (1.5) Krauze Zigrīda
4-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (2.5)
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II [Ēvu: Obl., PL 3.sem., NL 4.sem.] (2.5) Skudra Līga, Blija Anita
4-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (20)
Citi4003 Viesnīcu prakse (6) Zeibote Ingvila
Ķīmi3006 Telpu kopšanas tehnoloģija II (3.5) Zeibote Ingvila
Ķīmi3008 Telpu kopšanas tehnoloģija [Ēvu: kursa d., PL 4.sem., NL 7.sem.] (1.5) Zeibote Ingvila
PārZ2013 Uztura gatavošanas tehnoloģija [Ēvu: kursa d., PL 4. sem., NL 6. sem.] (1.5) Millere Ingrīda
PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II [Ēvu: PL 5.sem., NL 6.sem.] (2.5) Rubenis Ojārs
PārZ3029 Uztura gatavošanas tehnoloģija III (4.5) Melgalve Ināra
4-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (.7)
SpoZP004 Sports IV [4.sem.] (.75) Šillere Līvija
5-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (3)
JurZ2001 Tiesību pamati [TF;MF;PTF;VBF] (1) Vitte Ārija
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība [LLU, obl.] (2) Kļaviņš Uldis
5-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (10)
Ekon3015 Tirgzinība [Ekon., a; PTF] (3) Vanaga Lita
Ekon3016 Tirgzinība [Ēvu:: kursa d., 5.sem.] (1.5) Vanaga Lita
Ekon4023 Uzņēmējdarbības pamati [ ĒVU, p(b):] (3.5) Zvirbule Andra
PārZ3032 Zinātniskā darba pamati [PTF] (1.5) Skrupskis Imants Atis
PārZ4013 Pārtikas sensorā novērtēšana [ēdin. un viesn. uzņ] (1) Strautniece Envija Velga
5-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (4)
Ekon2016 Grāmatvedība I [Ēvu: 5.sem.] (2) Vītola Īrija
PārZ3026 Uztura gatavošanas tehnoloģija IV (2) Krūmiņa-Zemture Gita
5-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (3)
Psih2004 Lietišķā komunikācija [izvēles ] (3) Apsīte Ilze
VadZ2008 Vadībzinības (3) Vēvere Dženita
6-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (6)
Ekon3006 Viesnīcu un ēdināšanas vadība (3.5) Medne Linda
Ekon3012 Viesnīcu un ēdināšanas vadība [ĒVU, p(b): kursa d.] (1.5) Medne Linda
LauZ3008 Patentzinība [visām] (1.5) Truslis Valdis
6-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (21)
Citi2003 Tūrisma ģeogrāfija (1) Ruciņš Mārtiņš
Citi2005 Tūrisms un apdrošināšana (1) Ruciņš Mārtiņš
Citi3006 Tūrisma viesmīlība (2) Dzelzkalēja Vita
Ekon2017 Grāmatvedība II [Ēvu: 6.sem.] (1.5) Jesemčika Anna
Ekon3004 Biznesa plānošana (1.5) Rozenbergs Viesturs
Citi2010 Viesnīcu un restorānu sistēmas (1) Ruciņš Mārtiņš
PārZ3001 Pārtikas produktu ražošanas pamati (2.5) Markeviča Lilija, Straumīte Evita, Kampuse Solvita, Ciproviča Inga
PārZ3005 Alkoholiskie dzērieni (2) Kārkliņa Daina
PārZ3006 Pārtikas produktu ražošanas pamati [kursa d] (1.5) Markeviča Lilija, Straumīte Evita, Kampuse Solvita, Ciproviča Inga
PārZ3027 Restorānu prakse [Ēvu: PL 6.sem.] (6) Ruciņš Mārtiņš
PārZ3031 Ražošanas un apkalpošanas organizācija (4) Millere Ingrīda
6-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (2)
Valo1001 Vācu valodas pamati (2) Veidemane Anna
Valo3001 Izvēles angļu valoda [visām fakultātēm] (1) Grasmane Daina
Valo3002 Izvēles franču valoda [visām fakultātēm] (1) Gasūna Tatjana
7-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (2)
Citi3002 Cilvēka aizsardzība (2) Beķeris Zigurds
7-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (1.5)
VadZ2009 Personāla vadība (1.5) Kirila Kitija
7-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (9)
Ekon4027 Biznesa statistika (2) Paura Līga
PārZ3036 Ražošanas un apkalpošanas organizācija [kursa d.] (1.5) Millere Ingrīda
PārZ4018 Patērētāja politika (4) Blija Anita
PārZ4022 Patērētāja politika [k.d., ĒVU] (1.5) Dukaļska Lija, Čakste Ilze
7-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (4)
Ekon3013 Nodokļi un kredīts [PTF, neaktīvs] (1) Kreicberga Anita
Ekon3014 Finanses un kredīts [PTF] (2) Kreicberga Anita
Ekon4031 Biržas darba organizācija [ekon B, PTF] (2) Kaktiņš Jānis
MākZ2001 Reklāmdizains [izvēles] (2) Paulsone Inta
VadZ3002 Atpūtas industrija (2) Dzelzkalēja Vita
8-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (20)
Citi3008 Vadības prakse [Ēvu: 8.sem.] (8)
PārZ4020 Valsts eksāmens [Ēvu: PL 7.sem., NL 9.sem.] (2) Kārkliņa Daina
PārZ5002 Bakalaura darbs [ĒVU] (10) Kārkliņa Daina