Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas zinātne Doktora
Programmas direktors: Daina Kārkliņa
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 26/12/2000-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj padziļināti izprast aktuālās problēmas un galvenās atziņas pārtikas zinātnē, pārvaldīt pētījumu metodoloģiju un modernās pētniecības metodes pārtikas zinātnē; spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskajiem pētījumiem atbilstošas metodes, veikt teorētisko materiālu analīzi un praktiskus pētījumus pārtikas zinātnē, attīstīt jaunas idejas un īstenot tās praksē; spēj starptautiski prezentēt un sagatavot iegūto pētījumu rezultātus publicēšanai, komunicēt ar citiem zinātniekiem un sabiedrību par pārtikas zinātnes jautājumiem; spēj kritiski vērtēt un analizēt pētījumos iegūtos rezultātus un izvirzīt jaunas idejas, spēj sagatavot, īstenot un vadīt zinātniskus projektus, tai skaitā starptautiskos.

Kursu plāns ar aprakstiem