Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas zinātne Maģistra
Programmas direktors: Tatjana Ķince
Apjoms (kredītpunktos): 80 Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 26/12/2000-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pārtikas zinātne – dabas vielu ķīmija, pārtikas kvalitāte, pārtikas drošība un nekaitīgums, jaunā pārtika, pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes, pārtikas produktu inovatīvā attīstība, informatīvās tehnoloģijas pārtikas zinātnē
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj padziļināti izprast pārtikas zinātnes teorētiskās atziņas un pielietot praksē iegūtās zināšanas pārtikas kvalitātes un drošības novērtēšanā, pārtikas produktu fizikāli-ķīmiskās, mikrobioloģiskās un sensorās analīžu metodēs, jaunās pārtikas (ģenētiski modificētā pārtika, funkcionālā pārtika, u.c.) tendencēs pasaulē, pārtikas produktu ekonomiskajā novērtējumā; spēj analizēt, argumentēt un pielietot teorētiskās atziņas un praktiskās iemaņas konkrētas pārtikas zinātnes problēmas izpētē, patstāvīgi izstrādājot maģistra darbu.

Kursu plāns ar aprakstiem 3-sem. 1-sem. 4-sem. 2-sem.
1-sem. A (1)
Fizi5001 Metroloģija [PTF Maģ.] (1) Iljins Uldis
1-sem. B (6)
Filz5003 Zinātnes filozofija [ESAF, ITF, MF, VBF, TF (izņemot pedag.), M] (2) Lūsis Kārlis
Mate5004 Matemātikas metožu pielietošana [TF, VBF, MF, PTF maģ.: 1.sem.] (2) Āboltiņš Aivars, Rasmanis Raitis
Valo6001 Obligātā vācu valoda maģistrantūrā [PTF] (2) Vazne Ingrīda, Ogurcova Nataļja, Blusanoviča Ilze
Valo6002 Obligātā angļu valoda maģistrantūrā [PTF] (2) Maļinovska Larisa, Pētersone Aija, Grasmane Daina
2-sem. A (7)
Ķīmi6001 Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes [Pārt.zin., M: 1.sem.] (3) Kūka Pēteris
PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums [Pārt.zin., M: 2.sem.] (2) Ozola Lilita
PārZ6005 Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas metodes [Pārt.zin., M: 2.sem.] (2) Strautniece Envija Velga
2-sem. B (13)
InfT2010 Grafiskais redaktors [VBF, LF, EF, PTF, MF] (2) Viļumsone Inga
PārZP004 Pētnieciskā prakse (14) Skudra Līga
2-sem. C (2)
Psih5001 Lietišķā psiholoģija [Izv. visām a(M) 2.sem.; Ekon., M 3.sem. (izņemot studiju virz. Izglītība). Obl. Lauks., p(M) 1.sem.; Sab.pārv., M 2.sem.] (2) Vecgrāve Anita
3-sem. A (15)
Ekon6001 Pārtika un uzņēmējdarbība [Pārt.zin., M: 3.sem.] (2) Strautnieks Aivars
Ķīmi4002 Dabas vielu ķīmija pārtikas produktu sistēmās (4) Kreicbergs Viesturs
PārZ6002 Pārtikas funkcionālās īpašības [Pārt.zin., M: 2.sem.] (3) Kārkliņa Daina, Ciproviča Inga
PārZ6003 Pārtikas produktu nekaitīgums [Pārt.zin., M: izvēles, 1.sem.] (3) Kārkliņa Daina, Ciproviča Inga
VadZ6002 Pārtikas produktu sistēmas inovatīvā attīstība (3) Kļava Dace
3-sem. B (4)
VadZ6001 Vadīšana [TF,ITF M.] (2) Zalāne Inese
3-sem. C (4)
Ekon5010 Starptautiskie ekonomiskie sakari [visām Mag. programmām LLU] (2) Kaktiņš Jānis
Filz5001 Retorika [OSPS, M: obl.] (2) Bariss Voldemārs
4-sem. A (4.5)
Ķīmi4003 Praktiskā enzīmoloģija (1.5) Morozovs Andris
PārZ5001 Toksikoloģija (1) Ozola Baiba
PārZ6007 Kvalitātes sistēmas pārtikas apritē [Pārt.hig., M: 1.sem.; Pārt.zin., M: 3.sem.] (2) Blija Anita
4-sem. B (27)
PārZ6006 Maģistra darbs [Pārt.zinātne, M: 4.sem.] (25) Viesturs Uldis