Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Daiga Kunkulberga
Apjoms (kredītpunktos): 163 Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 21/03/2007-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Inženierzinātnes – inženiergrafika, siltumtehnika, aukstumtehnika, elektrotehnika, celtniecības pamati, automatizācija; pārtikas produktu ražošanas procesi, iekārtas un tehnoloģijas; ekonomika un uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj pielietot ķīmijas, matemātikas un fizikas zināšanas inženiertehnisko procesu izpratnei pārtikas rūpniecībā; spēj izmantot inženiertehnisko kursu atziņas pārtikas ražošanā lietoto iekārtu darbības apguvei; spēj izprast dažādas pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un kvalitātes vadību pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā; spēj lietot ekonomikas un uzņēmējdarbības zināšanas pārtikas rūpniecības nozares darbības analīzei; studiju procesā un ražošanas praksēs iegūtās praktiskās iemaņas spēj pielietot diplomprojekta izstrādē, projektējot pārtikas ražotni.

Kursu plāns ar aprakstiem 7-sem. 3-sem. 1-sem. 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 8-sem.
1-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (5.5)
PārZ1001 Ievads studijās [PTF, visas st.pr. PL un NL 1.sem.] (.5) Kārkliņa Daina
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija [Ppt, Pz: PL un NL 1.sem.] (2) Kļava Dace
Psih2003 Lietišķā psiholoģija [EF un PTF] (1.5) Zīlītis Agris Visvaldis
ValoP001 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā I (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP005 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā I (1.5) Krauze Zigrīda
1-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (11)
InfT1001 Informātika I [Ppt, Pz, Ēvu: PL un NL] (2) Tabunova Tatjana
Ķīmi1003 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I [Ppt] (5.5) Druviete Biruta
MašZ4002 Inženiergrafika I [Ppt: 1.sem.] (1.5) Žuka Raisa, Aumale Minjona
Mate4019 Matemātika I [Ppt: 1.sem.] (2) Jēgere Ilze
1-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (0)
CitiP001 Praktisko iemaņu apguve [2 ned. augustā 1.kursa studentiem] (.5) Dūma Māra
1-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (.7)
SpoZP001 Sports I [1.sem.] (.75) Šillere Līvija
2-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (3)
Filz1003 Ētika, estētika [ESAF,ITF, PTF, MF, VBF] (1.5) Vuguls Juris
ValoP002 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā II (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP006 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā II (1.5) Krauze Zigrīda
2-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (18)
Fizi2016 Fizika [Ppt: 2.sem. PL un NL] (3) Budnovics Elmārs
InfT1002 Informātika II [Ppt, Pz, Ēvu: PL un NL 2.sem.] (2) Tabunova Tatjana
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I [Ppt: PL 2.sem.] (1.5) Kreicbergs Viesturs, Kūka Māra
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II [Ppt: PL un NL] (3) Dimiņš Fredijs, Dūma Māra
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I [Ppt: 3.sem.] (3) Kūka Pēteris
MašZ4003 Inženiergrafika II [Ppt: 1.sem.] (1.5) Čukurs Jānis, Kivlenieks Arnis
Mate4020 Matemātika II [Ppt: 2.sem.] (3) Jēgere Ilze
Meha4001 Teorētiskā mehānika [Ppt: 2.sem.] (1.5) Ziemelis Imants
2-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (3)
LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība [visas pamatst. progr.] (1) Rūvalds Ivars
PārZP001 Ražošanas prakse [1.kurss] (3) Kļava Dace
2-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (.7)
SpoZP002 Sports II [2.sem.] (.75) Šillere Līvija
3-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (4.5)
Filz1001 Filozofija [1.sem.] (1.5) Leikuma Ināra
Soci2001 Socioloģija [LF, MF, TF, PTF, VBF, ITF] (1.5) Kaufmane Dace
ValoP003 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā III (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP007 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā III (1.5) Krauze Zigrīda
3-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (9.5)
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati [MVI, p(b); Ppt, p] (2) Klegeris Ilmārs-Žanis
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II [Ppt: PL 3.sem.] (3) Kreicbergs Viesturs
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II [Ppt: 4.sem.] (1.5) Kūka Pēteris
Meha4002 Lietišķā mehānika [Ppt: PL 3.sem., NL 4.sem.] (2) Dominieks Laimonis
Meha4003 Lietišķā mehānika [Ppt: kursa d.] (1.5) Dominieks Laimonis
3-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (2.7)
Psih2005 Lietišķā psiholoģija (1.5) Zīlītis Agris Visvaldis
SpoZP003 Sports III [3.sem.] (.75) Šillere Līvija
VadZ2008 Vadībzinības (3) Zalāne Inese
4-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (3)
Ekon1002 Ekonomikas teorija [PTF;TF;MF;VBF] (1.5) Pūdere Juta
ValoP004 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā IV (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP008 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā IV (1.5) Krauze Zigrīda
4-sem. B2 Nozares teorētiskie pamatkursi*BRANCH RELATED THEORETICAL BASIC COURSES (8)
ETeh4001 Automatizācija [Ppt: 4.sem.] (2.5) Moskvins Genādijs
ETeh4002 Automatizācija [Ppt: kursa d.] (1.5) Moskvins Genādijs
Ķīmi3005 Bioķīmija [Ppt: 4.sem.] (4) Miķelsone Velga
4-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (11)
PārZ2003 Aukstumtehnika [kursa d] (1.5) Sturmoviča Elīna
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I [Ppt, Pz: PL 4.sem.] (3) Dukaļska Lija
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi [Ppt: PL 4.sem., NL 5.sem.] (4) Rubenis Ojārs
PārZP006 Ražošanas prakse [ppt., pz., 4.sem] (3) Straumīte Evita
4-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (2.7)
DatZ2015 Interneta mājaslapu veidošana [izvēles] (2) Kazainis Ģirts
InfT2010 Grafiskais redaktors [VBF, LF, EF, PTF, MF] (2) Viļumsone Inga
SpoZP004 Sports IV [4.sem.] (.75) Šillere Līvija
5-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (3)
JurZ2001 Tiesību pamati [TF;MF;PTF;VBF] (1) Vitte Ārija
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība [LLU, obl.] (2) Kļaviņš Uldis
5-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (15)
Arhi3001 Celtniecības pamati [Obl., Ppt, PL un NL] (3.5) Žodziņa Maija
Arhi3003 Celtniecības pamati [Ppt: kursa d.] (1.5) Žodziņa Maija
Medi3002 Uztura mācība [Ppt: 5,sem.] (1) Skrupskis Imants Atis
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II [Ppt, Pz: PL 5.sem.] (4) Dukaļska Lija
PārZ3009 Pārtikas procesi un iekārtas [Ppt, Pz: kursa d., PL 5.sem., NL 6.sem.] (1.5) Dukaļska Lija, Rubenis Ojārs
PārZ3010 Mikrobioloģija I [Ppt, Pz: obl., PL 5.sem., NL 6.sem.] (2) Skudra Līga
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana [Ppt, Pz: PL 5.sem., NL 7.sem.] (2) Strautniece Envija Velga
5-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (2)
JurZ2002 Mantošanas tiesības [izvēles visu fak.studentiem] (1) Vitte Ārija
JurZ2003 Ģimenes tiesības [PTF bak.] (1) Vitte Ārija
6-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (21)
Ekon4011 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā [Ppt 5.sem.] (3.5) Strautnieks Aivars
PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I [Ppt, Pz: PL 6.sem.] (3) Ciproviča Inga
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I [obl., Pz un Ppt PL - 6.sem.] (2) Markeviča Lilija
PārZ3004 Zivis, olas, to pārstrāde [Pz un Ppt PL 6.sem.; Ppt NL 7.sem.] (2.5) Markeviča Lilija
PārZ3011 Mikrobioloģija II [Ppt, Pz: obl., 6.sem. ] (2) Skudra Līga
PārZ3014 Pārtikas produktu iesaiņošana [Ppt, Pz: PL 6.sem., NL 7.sem.] (2.5) Dukaļska Lija, Čakste Ilze
PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I [Ppt, Pz: PL 6.sem., NL 8.sem.] (3.5) Strautniece Envija Velga
PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I [Ppt, Pz: PL 6.sem.] (2.5) Strautniece Envija Velga
6-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (1)
VidZ2002 Praktiskā ekoloģija (1) Švarcbahs Jānis
7-sem. B1 Vispārizglītojošie studiju kursi*COURSES OF GENERAL EDUCATION (2)
Citi3002 Cilvēka aizsardzība (2) Beķeris Zigurds
7-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (15)
Ekon4012 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā [Ppt: kursa d., 7.sem.] (1.5) Strautnieks Aivars
PārZ3007 Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija [Ppt, kursa d., PL 7.sem., NL 9.sem.] (1.5) Markeviča Lilija, Kunkulberga Daiga, Kārkliņa Daina, Ciproviča Inga
PārZ4001 Pārtikas piedevas [Ppt, Pz: izv. PL 7.sem., NL 9.sem.] (1) Ozola Lilita
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II [Ppt, Pz: PL 7.sem.] (2.5) Ciproviča Inga, Ozola Lilita
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II [Obl., Pz un Ppt, PL - 7.sem.] (2) Markeviča Lilija
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II [Ppt, Pz: obl., PL 7.sem., NL 9.sem.] (2) Kārkliņa Daina
PārZ4011 Pārtikas tehnoloģiskās iekārtas [Ppt, kursa d., PL 7.sem., NL 9.sem.] (1.5) Markeviča Lilija, Dukaļska Lija, Kārkliņa Daina
PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II [Ppt, Pz: PL 7.sem.] (1.5) Kampuse Solvita
PārZ4021 Pārtikas kvalitātes vadīšana [Ppt, Pz] (1.5) Blija Anita
7-sem. B4 Brīvās izvēles studiju kursi*FREE CHOICE COURSES (4)
Citi3001 Cilvēks ārkārtējās situācijās [BISK] (1) Beķeris Zigurds
Citi4002 Darba aizsardzība [Teh. eksp., 1.līm.: PL 3.sem., NL 2.sem.; MF: NL 10.sem.; Būvn., p(b): 8.sem.] (1) Staša Jānis
PārZ3023 Pārtikas produktu saldēšana [izvēles] (1) Skrupskis Imants Atis
PārZ4007 Vīna ražošanas tehnoloģija (1) Kārkliņa Daina
8-sem. B3 Nozares profesionālās specializācijas kursi*BRANCH RELATED COURSES IN PROFESSIONAL SPECIALIZATION (28)
PārZ4008 Diplomprojekts [Ppt: PL 8.sem., NL 10.sem.] (10) Kārkliņa Daina
PārZ4010 Valsts eksāmens [Ppt, Pz: PL 8.sem., NL 10.sem.] (2) Kārkliņa Daina
PārZP002 Ražošanas prakse [4.kurss, prof] (16) Markeviča Lilija, Kļava Dace, Kārkliņa Daina, Ciproviča Inga