Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Biruta Bankina
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 12/09/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Lauksaimniecība – laukkopība, dārzkopība, lopkopība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Absolventi ir ieguvuši padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā un specializācijas virziena studiju kursos. Ir apguvuši lauksaimniecības investīciju politiku un lietišķo psiholoģiju, kā arī zinātnes metodoloģiju. Absolventi prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē, prot strādāt ar zinātnisko literatūru, ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt, strādāt komandā un vadīt kolektīvu. Ir kompetenti analizēt situāciju ražošanā un izvērtēt iegūtos ražošanas rezultātus, spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, analizēt profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi; spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskas problēmas, veikt zinātniskus pētījumus.

Kursu plāns ar aprakstiem