Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecība Maģistra
Programmas direktors: Biruta Bankina
Apjoms (kredītpunktos): 80 Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 25/04/2006-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Lauksaimniecība - laukkopība, dārzkopība, lopkopība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Absolventi ir ieguvuši padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientējas jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Ir apguvuši zinātnes metodoloģiju. Absolventi prot strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientējas zinātniskā darba metodēs un prot tās atbilstoši pielietot. Ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt un strādāt komandā. Absolventi prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē. Spēj integrēt dažādu zināšanu jomas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskās problēmas un veikt zinātniskos pētījumus. Ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

Kursu plāns ar aprakstiem