Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Koksnes hidrotermiskā apstrāde
Kursa kods MatZ3035
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., vad.pētn. Edgars Bukšāns

Priekšzināšanas
Ener2002, Siltumtehnika un siltumapgāde
Ener3024, Elektrotehnika un rūpniecības elektronika
Fizi2013, Fizika
Mate4016, Matemātika I
Mate4017, Matemātika II
MatZ2008, Koksnes mācība
MatZ3048, Koksnes hidrotermiskā apstrāde
Kursa anotācija
Zāģmateriālu žāvēšanas saimniecības projekta izstrādāšana, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Iegūtas zināšanas par konvekcijas tipa zāģmateriālu žāvētavu projektēšanu.
• Prasmes projektēt zāģmateriālu žāvēšanas iekārtas atbilstoši noteiktiem sortimentu veidiem. • Spēja realizēt un vadīt koksnes žāvēšanas iecirkņa izbūvi uzņēmumā.
Kursa plāns
1 Žāvēšanas veida izvēle.Žāvēšanas režīmu sastādīšana.Žāvētavu skaita un noslogojuma noteikšana.
2 Siltumtehniskie aprēķini.Žāvētavas konstrukcijas izstrādāšana.
3 Siltuma nesēja un kurināma daudzuma aprēķini.
4 Žāvēšanas aģenta daudzuma noteikšana, ventilācijas kanālu un kaloroferu sildvirsmas aprēķini.
5 Aerodinamiskie aprēķini.
6 Žāvētavas pases sastādīšana.Žāvēšanas izmaksu kalkulācija.
7 Grafiskās daļas noformēšana. 8 Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu; - jāaizstāv kursa projekts.
Pamatliteratūra
1. Rowell R.M. Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor&Francis, 2005. 487 p.
2. Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz - Planung von Trocknungsanlagen, 2009. 204 p. 3. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p., pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". ISSN:0018-3792 3. http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).
Piezīmes
Kursa darbs iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.