Excel
Titre du cours
Code du cours PārZP030
Crédits 8
ECTS points du crédit 12
La quantité totale d'heures en classe 320
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 320
Date de l'approbation du cours 11/10/2011
 
Auteurs du cours
, Tatjana Ķince

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp. 2. Ciproviča I., Dukaļska L., Kārkliņa D., Ozola L., Blija A., Kļava D., Skudra L., Galoburda R. Metodiskie norādījumi kursa darbu, diplomprojekta, bakalaura un zinātniskā darba izstrādei. Jelgava: LLU, 2004. 57 lpp.