Excel
Titre du cours
Code du cours LauZ2053
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 49
Date de l'approbation du cours 10/02/2015
 
Auteurs du cours
, Aldis Kārkliņš

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp. 4. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Stinkule A., Kļaviņš M. Ģeoķīmijas pamati. Rīga: LU, 2000. 255 lpp.
2. Encyclopedia of Soils in the Environment. Ed. in chief D. Hillel. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I: 548 p.; vol. II: 542 p., vol. III: 570 p., vol. IV: 459 p. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Zinātniskie žurnāli.
2. Populārzinātniski žurnāli 3. INTERNET resursi.