Excel
Kurstitel
Kurs-Code SpoZ2001
Kreditpunkte 1
ECTS-Punkte 1.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 40
Vorlesungen (Stundenzahl) 2
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 30
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 8
Bestätigt am (Datum) 10/03/2014
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Inta Alksne
, Jānis Vītols

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Apinis P. Cilvēks - anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2005. ISBN 9984927903.
2.Ābele A. (2018) RaKa . Sporta psiholoģija: teorija un prakse, 344 lpp.ISBN 978-9984-46-377-3
3.Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002.
4.Pulev J., Milroy P. Running Anatomy. 2010. 200 p.
5.Trenera rokasgrāmata (2006.) Treneru tālākizglītības centrs, 312 lpp., ISBN 9984199258 6.Mc Leod I. Swimming anatomy. 2010. 193 p. 7. 7.Servell D., Watkin P., Murray G. Sport and Exercise Science. 2012. 376 p
Weiterfuhrende Literatur
1.Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp. ISBN 9789984460178.
2.Ābele A. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata + CD (2015) Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, 240 lpp.,ISBN 9789934847929
3.Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp. ISBN 9984262782
4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp. ISBN 9984798054.
5.American College of Sports medicine (ACSM’s). Guidelines for Exercises Testing and Prescription. 10 th Edition. 2017. 472 p.
6. Kluver W. Introduction to Exercise Science. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2nd Edition. 2014. 496 p.
7.Peterson F. K., Provance G. P., Rodgers M., Romani W. Testing Muscles and Function with Posture and Pain. 2018. 560 p.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/
2.http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014 3. Veselība. ISSN 1407-804X
3.https://treneruizglitiba.lv/