Excel
Hазвание курса
Код курса VadZ4022
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
Количество часов самостоятельной работы студента 49
Дата утвеждения курса 28/10/2011
 
Разработчик курса
, Antra Balode

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Lūiss Dž. P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse plus, 2001. 111 lpp.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana: studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004.
2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana: studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 187 lpp. 3. Burton C., Michael N. A practical guide to project management: How to make it work in your organisation. London: Kogan page, 1992. 152 p.
Дополнительная литература
1. Dvorāčeks S. Projektu vadīšana Eiropā. Projektu vadīšana, 1999.
2. Haynes M.E. Project management: how to manage a project through the crucial stages from idea to implementation. London: Kogan page, 1997. 3. Mērķorientētu projektu izstrāde un vadīšana. RTU Tālmācības studiju centrs. Studiju materiāli, 2005.
Периодика и другие источники информации
1. Projektu vadīšana, NPVA žurnāls. Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. ISSN 1407-5989.