Excel
Hазвание курса
Код курса Mate1039
Кредитные пункты 5
Кредитные пункты ECTS 7.50
Общее количество часов 200
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 40
æоличество лабораторных работ 16
Количество часов самостоятельной работы студента 120
Дата утвеждения курса 21/03/2018
 
Разработчик курса
, Anda Zeidmane
, Svetlana Atslēga
, Natālija Sergejeva
, Liene Strupule

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1.Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp
2.Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 392 lpp  
3.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
4.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
5.Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
6.Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
Дополнительная литература
1.Cernajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis Augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava, 2016. 198 lpp.
2.Šteiners K. Augstākā matemātika. I , II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 96 lpp.; 1998. 116 lpp.; 1998. 192 lpp.
3.Zeidmane A. Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā. Pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības. Kopsavilkums. LLU, Jelgava. 2010. 39 lpp. e-materiāli
4.Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analisis. UK: Cambridge Umiversity press. 492 p.
5.Konev V. Linear algebra, Vector algebra and analytical geometry. Tomsk Polytechnic University, 2009. 114 p. file:///C:/Users/LIETOT~1/AppData/Local/Temp/Konev-Linear_Algebra_Vector_Algebra_and_Analytical_Geome-1.pdf 6.Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.