Excel
Hазвание курса
Код курса LauZ4229
Кредитные пункты (ECTS) 7.5
Общее количество часов 202.5
Kоличество часов лекций 45
æоличество лабораторных работ 35
Дата утвеждения курса 29/03/2011
 
Разработчик курса
, Zinta Gaile
, Dzintra Kreita

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
LauZ4236 [GLAU4237]
Учебная литературa
1. Augkopība. Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
3. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 326 lpp. 4. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U.. Verlag Engen Ulmer, 1997.
Дополнительная литература
1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hal, 1995. 409 lpp.
2. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp. 3. Каюмов М.К. (1989) Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Москвa: Агропромиздат. 1989. 317 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 4. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.