Excel
Hазвание курса
Код курса LauZ3005
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
Количество часов самостоятельной работы студента 49
Дата утвеждения курса 24/10/2019
 
Разработчик курса
, Dzidra Kreišmane
, Laura Joma

Предварительные знания
LauZ2046,
Учебная литературa
1.Komerclikums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158/160(2069/2071), 04.05.2000, „Ziņotājs”, 22, 22.11.2001 [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2.Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 6/7, 13.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
3.Par nodokļiem un nodevām. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 18.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
4.Lauksaimniecības un lauku attīstības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 23.04.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 29.04.2004. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=87480
5.Augu aizsardzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 28.01.1999. [Tiešsaiste][Skatīts 30.09.2019] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=51662
6.Pārtikas aprites uzraudzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60/61, 06.03.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 02.04.1998. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Дополнительная литература
1.Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas mājaslapa. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://llka.lv/noderiga-informacija/likumdosana/
2.Lauksaimnecības biedrību mājaslapas
Периодика и другие источники информации
1.Savstarpējā atbilstība. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/savstarpeja-atbilstiba/
2.Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3.Publikācijas par izmaiņām un skaidrojumu lauksaimniecības regulējumā nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.