Excel
Hазвание курса
Код курса LauZ2053
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 16
æоличество лабораторных работ 16
Количество часов самостоятельной работы студента 49
Дата утвеждения курса 10/02/2015
 
Разработчик курса
, Aldis Kārkliņš

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp. 4. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
Дополнительная литература
1. Stinkule A., Kļaviņš M. Ģeoķīmijas pamati. Rīga: LU, 2000. 255 lpp.
2. Encyclopedia of Soils in the Environment. Ed. in chief D. Hillel. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I: 548 p.; vol. II: 542 p., vol. III: 570 p., vol. IV: 459 p. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.
Периодика и другие источники информации
1. Zinātniskie žurnāli.
2. Populārzinātniski žurnāli 3. INTERNET resursi.