Excel
Hазвание курса
Код курса LauZ2028
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 21
Kоличество часов семинаров и практических занятий 27
Количество часов самостоятельной работы студента 72
Дата утвеждения курса 15/10/2014
 
Разработчик курса
, Elita Aplociņa

Предварительные знания
Ķīmi3004,
LauZ1019,
Учебная литературa
1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 361 lpp. 2. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 215 lpp. 3. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp. 4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLU. Jelgava, 1998. 102 lpp. 5. McDonald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F.D. etc. Animal nutrition. Edinburgh, 2011. 692 p.
Дополнительная литература
1. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 2. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp. 3. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava, 2007. 290 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKIAC. Ozolnieki, 1999. 62 lpp.