Excel
Kursa nosaukums Zinātniskā darba pamati
Kursa kods VidZ3037
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Vides un ūdenssaimniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc.ing., doc. Laima Bērziņa

Kursa anotācija
Studiju kursā tiek aktualizēta pētniecība kā būtiska augstākās izglītības studiju un profesionālās darbības sastāvdaļa. Studenti iepazīstas ar zinātniskās pētniecības būtību, pētnieciskā procesa organizācijas gaitu un pētījumu metodoloģijas pamatiem. Studenti iegūst praktiskas iemaņas darbā ar zinātniskiem izdevumiem, izglītības un zinātnes dokumentiem, kā arī sagatavo sava zinātniskā darba anotāciju un literatūras apskatu. Iegūtajām zināšanām jānodrošina studiju noslēguma darba pētījumu izpilde un priekšstats par darba turpināšanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par zinātnisko pētījumu nozīmi un aktuālajām problēmām vides inženierzinātnes nozarē.
• Prasmes kritiski izvērtēt vides inženierzinātņu nozares jaunāko literatūru un atziņas, pētījuma metodes un pētījuma rezultātus. • Kompetence formulēt darba mērķus un uzdevumus saistībā ar izvēlēto zinātnisko tēmu, veidot literatūras apskatu un izvēlēties pētījuma metodes, plānot to praktisko pielietojumu savā pētnieciskajā darbā.
Kursa plāns
1 Zinātniskās pētniecības būtība un nepieciešamība.
2 Zinātnisko pētījumu veidi.
3 Izglītības un zinātnes sistēma Latvijā.
4 Izglītības un zinātnes dokumenti.
5 Zinātniskā darba struktūra.
6 Pētījuma pamatjautājumi: problēma, pētījuma objekts, mērķis, uzdevumi.
7 Pētījuma aktualitātes pamatojums.
8 Zinātniskās informācijas meklēšana.
9 Literatūras pārskata veidošana.
10 Izmantotās literatūras saraksta un bibliogrāfisko norāžu veidošana.
11 Pētījuma metodikas plānošana.
12 Datu apstrādes metodes.
13 Pētījuma rezultātu apkopošana, secinājumu un priekšlikumu veidošana.
14 Pētījuma darba noformēšana.
15 Pētījuma rezultātu sagatavošana prezentācijai. 16 Kopsavilkums. Kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
3 patstāvīgie darbi, 1 kontroldarbs, iesniegts darba zinātniskā vadītāja akceptēts zinātniski pētnieciskā darba literatūras apskats jeb teorētiskā daļa. Praktisko darbu laikā studenti veic literatūras studijas atbilstoši zinātniskā darba tematikai un sagatavo literatūras apskatu. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 4. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.
Papildliteratūra
1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan Press ltd., 1997. 357 p. 3. Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. 94 lpp.
Piezīmes
Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” un bakalaura studiju programmā „Vides zinātne”.