Kursa nosaukums Klīniskā rotācija I
Kursa kods VeteP022
Zinātnes nozare Veterinārmedicīnas zinātne
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 02/03/2016
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.), vieslekt. Armands Vekšins

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II
Vete4101, Radioloģija II
Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Vete6040, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III
Kursa anotācija
Ārējā prakse pie sertificētiem veterinārārstiem, kuras laikā studenti apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs. Vērtēšana: ārstēšanas izraksta sagatavošana un mutiska prezentācija.
Prasmes: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Vērtēšana: klīniskā gadījuma izraksta sagatavošana un mutiska prezentācija. Kompetence: izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus; novērtēt ganāmpulka veselību. Spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu. Vērtēšana: ārstēšanas izraksta sagatavošana un mutiska prezentācija.
Kursa plāns
Students pēc brīvas izvēles drīkst praktizēties pie sertificēta veterinārārsta, lai apgūtu praktiskās iemaņas dažādās veterinārmedicīnas disciplīnās. 6 nedēļas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Divas nedēļas pēc prakses noslēguma elektroniski un drukātā veidā jāiesniedz trīs klīnisko gadījumu izraksti un viens klīniskais gadījums jāprezentē mutiski.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Sagatavot klīnisko gadījumu izrakstus.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaitīts", visiem klīniskā gadījuma izrakstiem un prezentācijai jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.
Pamatliteratūra
1.Nelson R.W., Couto Guillermo C. Small Animal Internal Medicine. Canada: Elsevier, 2014. 1473 p. 2.Anjou M., Penninck D., Atlas of Small animal ultrasonography. Singapore: Blackwele Publishing, 2008. 511 p. 3.Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp. 4.Dirksen G, Grunder H.-D., Grunert E., Stober M, Mack R., Clinical Examination of Cattle. Berlin, 1979. 453 p. 5.Ettinger J.S., Feldman E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Vol 1. Canada: Saunders Elsevier 2010. 1983 p.
Papildliteratūra
-
Periodika un citi informācijas avoti
LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes.
Piezīmes
Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 5.kursa 10.semestrī.