Kursa nosaukums Klīniskā prakse I
Kursa kods VeteP018
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, doc. Ilga Šematoviča

Kursa anotācija
Klīniskā prakse notiek : MPS Vecauce saimniecības dzīvnieku novietnēs, kā arī atsevišķos gadījumos tā var notikt mobilās klīnikas izbraukumos, LLU VMF Klīnikas Zirgu klīnikā un Produktīvo dzīvnieku klīnikā. Prakse norit LLU VMF mācībspēku, LLU Klīnikas un Mobilās klīnikas veterinārārstu vadībā. Prakses laikā studenti apgūst izsaukuma pieņemšanu, komunikāciju ar dzīvnieku īpašniekiem, dzīvnieka reģistrāciju, anamnēzes ievākšanu, vispārējo klīnisko un nepieciešamības gadījumā speciālo izmeklēšanu, paraugu noņemšanu, slimību diagnostiku, ārstēšanu, slimo dzīvnieku turēšanu, ēdināšanu, kopšanu, kā arī slimību profilaksi. Prakse tiek organizēta mācību procesa gaitā pēc grafika, ko sastāda kursa vecākais.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - zināt anamnēzes ievākšanas pamatprincipus, diagnostiku, speciālo izmeklēšanu, izmeklējumu rezultātu interpretāciju, prast pamatoti izvēlēties ārstēšanas līdzekļus; zināt neatliekamās palīdzības pamatprincipus un pielietojamos līdzekļus, Pirmās dienas zināšanas un prasmes.
Prasmes - teorētisko zināšanu pielietošana praksē; praktisko iemaņu nostiprināšana darbā ar produktīvajam dzīvniekiem, zirgiem un mazajiem dzīvniekiem; prast ievākt anamnēzi, izmeklēt dzīvniekus un pielietot speciālās izmeklēšanas metodes, izmeklējumu rezultātu interpretāciju un izvēlēties piemērotāko ārstēšanas pasākumu un līdzekļu klāstu; prakses vadītāja akceptētam prast izskaidrot dzīvnieku īpašniekiem nepieciešamos profilaktisko pasākumus, to nepieciešamību, pielietošanas veidu; prast biežāk pielietojamās laboratoriskās diagnostikas metodes; Kompetence - būt kompetentam par dažādu sugu dzīvnieku prakses menedžmentu; būt informētam un interesēties par jaunākajām tendencēm dažādu slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses iespējām. Pārbaude darbojoties ar veterinārārstu, atbildot uz jautājumiem pirms lēmumu pieņemšanas, lai rīcību saskaņotu ar atbildīgo veterinārārstu un klīnisko gadījumu prezentācijās piedaloties diskusijās par kursabiedru prezentētajiem klīniskajiem gadījumiem. Zināšanu, prasmju un kompetences pārbaude notiek darbojoties ar veterinārārstu, atbildot uz jautājumiem pirms lēmumu pieņemšanas, lai rīcību saskaņotu ar atbildīgo veterinārārstu un klīnisko gadījumu prezentācijās piedaloties diskusijās par kursabiedru prezentētajiem klīniskajiem gadījumiem. Vērtēšana atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Kursa plāns
Klīniskā prakse I ilgst vienu darba nedēļu jeb 40 stundas, kurās ietilpst gan praktiskais darbs (~80%) atbildīgā veterinārārsta vadībā, gan patstāvīgais darbs (~20%). Stundu precīzs sadalījums ir pakārtots un atkarīgs no konkrētajā dienā veicamo darbu klāsta.
Saskaņā ar kursa vecākā sastādīto plānu, kādā secībā studenti ierodas darba veikšanas vietā MPS Vecauce (vai, atsevišķos gadījumos atkarībā no veicamo darbu klāsta, saskaņojot ar Klīniskā prakses I vadītāju, Mobilās klīnikas vai LLU VK Lielo dzīvnieku vai LLU VK Zirgu Klīnikā) darbojās atkarībā no konkrētajā dienā veicamajiem darbiem un pasākumiem atbildīgā veterinārārsta vadībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Klīniskā prakse I tiek novērtēta ar “ieskaitīts”, kura iegūšanai jāsaņem pozitīvs vērtējums vismaz “gandrīz labi” jeb “6” par praktisko darbošanos un atbildīgā veterinārārsta vadībā un ar atbildīgo veterinārārstu saskaņota Klīniskā gadījuma orālu un vizuālu prezentāciju, kas novērtēta ar vismaz gandrīz labi “6”. Prezentācija notiek klīniskās stundas ietvaros.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Prakses laikā, saskaņojot ar praktisko darbu vadītāju-veterinārārstu, izstrādā un padziļināti izpēta vienu klīnisko gadījumu. Klīniskās prakses gadījumu aizstāv noorganizētās Klīniskās stundas ietvaros sava kursa biedru un Klīniskās prakses I koordinatora klātbūtnē, kā arī var tikt pieaicināti veterinārārsti.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Lai iegūtu Klīniskā prakse I gala vērtējumu “ieskaitīts”, studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu veikšanas kvalitātei, kā arī pēc klīniskā gadījuma aizstāvēšanas un diskusiju ietvaros prezentējot gan par savu, gan par kursabiedru klīniskajiem gadījumiem.
Pamatliteratūra
1.Cockcroft P .D. Bovine Medicine. 3rd Ed. Wiley & Sons. 2015. 659 p. 2.Dairy Herd Health. Ed. by M. Green. CAB International. 2012. 327 p. 3.Radostitis O. M. Herd Health: Food Animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders, 2001. 885 p. 4. Adams H. R. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7th Edition. USA: Iowa State University Press/Ames, 1995.
Papildliteratūra
1.Dairy Herd Health and Management. A guide for veterinarians and dairy professionals. By J. Noordhuizen. Context. 2012. 472 p. 2.Smith B.P. Large Animal Internal Medicine. 5h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2015. 1735 p. 3.The Merck Veterinary Manual. 11th ed. Whitehouse Station, NJ : Merck & Co, 2016. 2305 p. 4. Aitken I.D. Diseases of Sheep. 4th ed. UK: Blackwell Publishing, 2007. 239 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2010. ISSN 0193-1903. 2.“Australian Veterinary Journal", Australia, 2010. ISSN 0005-0423. 3."Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943. 4.“Journal of Veterinary Internal Medicine”. J Vet Intern Med. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676.
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.