Kursa nosaukums Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III
Kursa kods Vete6040
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Iekšķīgās slimības
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 36
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, asoc. prof. Laima Liepa
Veterinārmedicīnas doktors, doc. Ilga Šematoviča
Profesionālā augstākā izglītība(līm.), vieslekt. Dana Laizāne

Priekšzināšanas
Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija
Ķīmi3004, Bioķīmija
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I
Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II
Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III
Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III
Vete4036, Vispārīgā patoloģija I
Vete4037, Vispārīgā patoloģija II
Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I
Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III
Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I
Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II
Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I
Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Studiju kursā apgūst biežāk sastopamās zirgu iekšķīgo slimību (lektore Dana Laizāne) un cūku iekšķīgo slimību (docente Ilga Šematoviča) definējumu, epidemioloģiju, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnozi, diferenciāldiagnozi, gaitu, prognozi, ārstēšanu, profilaksi. Ganāmpulka veselības (asoc.prof. Laima Liepa) daļā studenti apgūst atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos, izstrādā KEGA.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas par cūku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat un papildus metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem; zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku veselības stāvokļa novērtēšanu, veselības problēmu un to cēloņu noteikšanu. - Kontroldarbi.
• prasmes komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, klīniski izmeklēt pacientu, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un speciālo izmeklējumu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu. Patstāvīgi noteikt ganāmpulka veselības problēmu, analizēt cēloņus un sagatavot problēmas novēršanas plānu. – Praktiskie darbi, KEGA izstrāde.
• kompetences - izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu; noteikt pacientam diagnozi; izstrādāt slimības ārstēšanas un profilakses plānu; komunicēt ar pacientu īpašniekiem, t.sk., izskaidrot ganāmpulka veselības problēmas cēloņus, apspriest ganāmpulka veselības problēmu novēršanas pasākumu būtību– Kontroldarbi, KEGA prezentācija.
Kursa plāns
1.Respiratorās sistēmas slimības zirgiem
Augšējo elpošanas ceļu slimības. Pneimonija. Pleiropneimonija. Zirgu astmas sindroms. –Lekcijas 2 h.
Zirga klīniskā izmeklēšana. Krūškurvja ultrasonogrāfiskā izmeklēšana. Elpceļu endoskopija, trahejas noskalojums, bronhoalveolārais noskalojums. Klīnisko gadījumu analīze. – Praktiskie darbi 4 h.- Kontroldarbs (1. tēma).
2.Gastrointestinālās sistēmas slimības zirgiem.
Kolikas. Klasifikācija. Diagnostika. Ārstēšana. Kuņģa čūlu sindroms. Enterīts, Kolīts. Obstruktīvas kolikas. – Lekcijas 2 h.
Gastrointestinālās sistēmas izmeklēšana. Abdominālā ultrasonogrāfija. Gastroskopija. Klīnisko gadījumu analīze. – Praktiskie darbi 2 h.- Kontroldarbs (2. tēma).
3.Endokrīnās sistēmas un vielmaiņas slimības zirgiem. Miopātijas. Ādas slimības zirgiem.
Rabdomialīze. Kušinga sindroms. Metabolais sindroms. Hiperlipēmija. Hiperlipidēmija. Laminīts. – Lekcijas 2 h.
Endokrīno slimību laboratoriskā diagnostika. Klīnisko gadījumu analīze. Distālais dermatīts. Ādas neoplāzijas. Celulīts. Limfangīts – Praktiskie darbi 4 h.
4.Kardiovaskulārās sistēmas slimības zirgiem.
Iedzimtas un iegūtas sirds slimības. Aritmijas. Sirds mazspēja. Jugulārais tromboflebīts. – Lekcijas 2 h.
Kardiovaskulārās sistēmas izmeklēšana. Elektrokardiogramma, Ehokardiogrāfija. Klīnisko gadījumu analīze. - Praktiskie darbi 2 h. Kontroldarbs (3.,4. tēma).
5.Ievads cūku iekšķīgās nelipīgās slimībās. –Lekcijas 2 h.
Zīdējsivēnu slimības. Nobarojamo cūku slimības. Vaislas cūku slimības. -Praktiskie darbi 3 h.
6.Cūku respiratorās, gremošanas trakta un vielmaiņas slimības. Lekcijas 2 h.
Bronhopneimonija ,gastrīts, enterīts, kuņģa čūla. - Praktiskie darbi 3h. – Kontroldarbs (7., 8. Tēma)
7.Ievads. Ganāmpulka veselības kontroles vizīte. Govju ganāmpulka ēdināšanas un vielmaiņas slimību kontrole. - Lekcijas 3h.
Barības kvalitātes un barības devas novērtēšana. – Praktiskie darbi 3 h.
8.Govju ganāmpulka reprodukcijas kontrole. Slaukšanas higiēnas, mastītu kontrole. - Lekcijas 3 h.
Ganāmpulka pārraudzības datu analīze. Jaunākās tehnoloģijas govju ganāmpulka menedžmentā.– KEGA izstrādes noteikumi, anketu jautājumu izstrāde, tēmas. Ganāmpulka veselības problēmu analīze.- Praktiskie darbi 4 h.
9.Teļu veselības un audzēšanas novērtēšana. Govju klibuma problēmas ganāmpulkā. – Lekcijas 3 h.
Labturības novērtēšana, tās kvalitātes ietekme uz ganāmpulka veselību, ražību. Ganāmpulka veselības problēmu analīze. Anketas KEGA izstrādei.– Praktiskie darbi 3 h.
10.Ganāmpulka infekciju un invāziju kontrole. Kazu un aitu ganāmpulku veselības kontrole. - Lekcijas 3 h.
Izbraukuma praktiskie darbi divos govju, aitu vai kazu ganāmpulkos. Ganāmpulku veselības problēmu analīze – 8 h.
Kontroldarbs (par 8.,9., 10., 11. tēmu). Rakstisks KEGA darbs un prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi (ar klīniskā gadījuma analīzi), rakstisks KEGA darbs un KEGA „PowerPoint” prezentācija ir kā pamatojums pielaidei eksāmenam (par studiju kursā Vete4109 un Vete6040 apgūtajām tēmām) „Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III” kursa beigās. Ja neattaisnoti kavēti vairāk nekā 30% laboratorijas darbi, kurss ir jāapgūst no jauna.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studenti iemācās patstāvīgi iegūt informāciju no ieteiktās veterinārmedicīnas literatūras, interneta vietnēm par kursā neapskatītajām zirgu un cūku slimībām. Izstrādā rakstiski KEGA, kurā patstāvīgi analizē kāda lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka reālu veselības problēmu, sagatavo jautājumu anketu problēmas cēloņu noskaidrošanai, izstrādā problēmas novēršanas plānu, kā arī par KEGA sagatavo un prezentē „Power Point” prezentāciju.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu pielaidi studiju kursa gala eksāmena kārtošanai, četriem kontroldarbiem un KEGA ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi. Eksāmena atzīmi veido vidējā aritmētiskā atzīme no mutiski atbildētiem diviem teorētiskajiem jautājumiem un viena klīniskā gadījuma analīzes. Ja KEGA ir novērtēts ar 5 vai 4 ballēm, tad var tikt samazināta eksāmena atzīme par 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th ed. London: Saunders, 2008. 1548 p. 2.Equine Internal Medicine. 4th edition. S. Reed, W. Bayly, D. Sellon. London: Saunders, 2017. 1488 p. 3.Respiratory Diseases of the Horse. L. Couetil, J. Hawkin. London : Manson Publishing, 2013. 237 p. 4.Cardiology of the Horse. 2nd edition. C. Marr, M. Bowen. London: Saunders, 2010. 320 p. 5.Equine Medicine, Surgery and Reproduction. 2nd edition. T. Mair, S. Love, J. Schumacher, R. Smith, G. Frazer. London: Saunders, 2011. 624 p. 6.Zimmerman J.J., Karriker L.A., Ramirez A., Schwartz K.J., Stevenson G.W. Diseases of Swine. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. 983 p. 7.Cockcroft P.D. Bovine Medicine. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2015. 659 p. 8.Dairy Herd Health. Ed. by M. Green. United Kingdom: CAB International. 2012. 327 p. 9.Radostitis O. M. Herd Health: Food Animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders, 2001. 885 p.
Papildliteratūra
1.The Merck veterinary manual. Editor-in-chief: S.E. Aiello. 1th edition. Kenilworth: Merck Sharp & Dohme, 2016. 3325 p. 2.Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. 532 p. 3.Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7-th ed. Edit. by H.R.Adams. USA: Jowa State University Press / AMES, 1995. 1181 p. 4.Equine Respiratory diseases. B. Rush, T. Mair. Wiley-Blackwell, 2008. 344 p. 5.Jackson P.G., Cockcroft P.D. Handbook of pig medicine. London, Edinburgh ... [etc.]: Saunders Elsevier, 2007. 296 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233 2.Journal of Veterinary Internal Medicine. Wiley Blackwel. ISSN: 1939-1676 3.Equine Veterinary Education. Wiley Blackwell, ISSN:2042-3292 4.Equine Veterinary Journal. Wiley Blackwell, ISSN:2042-3306
Piezīmes
VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” sastāvdaļa, 9.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 cilv.).