Kursa nosaukums Maģistra darbs II
Kursa kods Vete6037
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārtikas higiēna
Kredītpunkti 10
ECTS kredītpunkti 15
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 26/05/2015
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska

Kursa anotācija
Eksperimentu un/vai pētījumu veikšana. Rezultātu analīze. Maģistra darba sagatavošana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Padziļinātas zināšanas par izvēlēto darba tēmu apakšnozarē – iesniegts maģistra darbs zinātniskajam vadītājam.
Ir prasmes apkopot iegūtos datus un tos analizēt - iesniegts maģistra darbs zinātniskajam vadītājam. Ir kompetence publiski diskutēt par pētījuma rezultātiem un pamatot secinājumus – iesniegts maģistra darbs zinātniskajam vadītājam.
Kursa plāns
1.Maģistra darba rezultātu analīze un diskusija;
2.Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana. 3.Maģistra darba noformēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darba iesniegšana zinātniskajam vadītājam. Pārbaudījuma veids: ieskaite.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Zinātniskās literatūras studijas un pētnieciskā darba veikšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Maģistra darba zinātniskā vadītāja apstiprinājums maģistra darba iesniegšanai tālākai aizstāvēšanai.
Pamatliteratūra
Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge : Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: https://ubblab.weebly.com/uploads/4/7/4/6/47469791/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf
Piezīmes
Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"