Kursa nosaukums Pārtikas toksikoloģija
Kursa kods Vete6031
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārtikas higiēna
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 30/03/2016
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska

Kursa anotācija
Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar toksisko vielu jēdzienu, toksikokinētiku, toksisko vielu iedarbības veidiem uz cilvēku, pārtikas ķīmiskā piesārņojuma veidiem, kā arī kontroles principiem un atbildību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par toksikantu veidošanos apkārtējā vidē, kā arī par nokļūšanas ceļiem pārtikā. 2 testi
Prasmes veikt paraugu atlasi atbilstoši EK prasībām, kā arī izvērtēt toksikanta bīstamību pārtikas produktos. Semināra darbi Kompetence izvērtēt toksikanta saistību ar pārtikas kategorijām, izvērtēt tā risku cilvēka veselībai pārtikas ķēdē. Mājas darbu prezentācijas semināra nodarbībās.
Kursa plāns
1.Toksikoloģijas terminoloģija. Toksicitāte. Toksikokinētika. Rūpnieciskais piesārņojums pārtikā. 2 h lekcija
2.Ogļūdeņraži un to atvasinājumi. Pārtikas piedevas un materiāli kontaktā ar pārtiku. Paraugu ņemšanas principi pārtikas ķīmiskajiem izmeklējumiem. 4 h lekcija un 6 h seminārs
3.Veselībai kaitīgās vielas, kas rodas pārtikā uzglabāšanas laikā. 1.kolokvijs. 4 h lekcija un 1 h seminārs
4.Veselībai kaitīgās vielas, kas rodas pārtikas sagatavošanas laikā. 5 h lekcija
5.Toksiskās vielas atsevišķos augu valsts pārtikas produktos. Fikotoksīni. 4 h lekcija
6.Zāļu atliekas pārtikā. Uzturvielu toksicitāte. 3 h lekcija
7.Pārtikas apstarošana. 1 h lekcija 8.Pārtikas viltojumi. 2.kolokvijs. 1 h lekcija un 1 h seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Sekmīgi nokārtoti (ieskaitīti) 2 kolokviji.
Kavēto praktisko nodarbību darbi ir jāatrāda mācībspēkam līdz nākošās nedēļas nodarbībai. Gala pārbaudījums – ieskaite ar atzīmi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem. Zinātniskās literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kolokviji (tests) tiek organizēts rakstiski (atvērtie jautājumi un jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem). Studiju kursa testi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaiti”, visiem semināra darbu uzdevumiem jābūt izpildītiem. Kopīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā atzīme no testa vērtējumiem.
Pamatliteratūra
1. Deshpande S.S. Handbook of Food Toxicology. California: Idetek Inc, 2002. 920 p. 2. Shibamoto T., Bjeldanes L., Shibamoto T. Introduction to Food Toxicology. New York: Academic Press, 2007. 197 p. 3. Dabrowski W.M., Sikorski Z.E. Toxins in Food. London: CRC Press, 2004. 345 p. 4. Jones A.L., Dargan P.I. Toxicology. London: Churchill Livingstone, 2001. 162 p.
Papildliteratūra
1. Benford D. The acceptable Daily intake. Brussels: ILSI Europe, 2000. 36 p. 2. Benford D. Principles of risk assesment of food and drinking water related to human health. Brussels: ILSI Europe, 2001. 35 p.
Periodika un citi informācijas avoti
EFSA Journal, ISSN 1831 – 4732.
Piezīmes
Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"