Kursa nosaukums Pārtikas tirgzinības
Kursa kods Vete6030
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārtikas higiēna
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 19/03/2014
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska

Kursa anotācija
Maģistranti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, ar starptautiskajiem principiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vērtēšanā, kā arī atbildību par to ievērošanu un kontroles mehānismiem. Studiju kurss aptver jomas, kas saistītas ar pārtikas higiēnas, kvalitātes un nekaitīguma principiem, pārtikas marķēšanu, pārtikas oficiālo kontroli, patērētāju tiesību aizsardzību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par normatīvo aktu izstrādes un piemērošanas kārtību, principiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vērtēšanā. 2 testi Prasmes novērtēt uzņēmuma darbības atbilstību visos pārtikas ražošanas un izplatīšanas posmos; Semināra nodarbības Kompetence pieņemt lēmumus pārtikas uzņēmumos pārtikas kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai. Mājas darbu prezentācijas semināra nodarbībās.
Kursa plāns
1.Pārtikas tirgzinību priekšmets, tā nozīme. Starptautiskie principi tirdzniecībā ar pārtiku. Pārtikas likumdošana Eiropas Savienībā un Latvijā. / Iepazīšanās ar ES pārtikas likumdošanas datubāzi. 4 h lekcija un 1 h seminārs;
2.Pārtikas kvalitātes regulēšanas principi. Pārtikas marķēšana, pārtikas piedāvāšana izplatīšanai, pārtikas reklamēšana. / Marķēšanas prasību analīze, uzdevums par ātrās brīdināšanas sistēmu. 3 h lekcija un 3 h seminārs;
3.Nekaitīguma prasības pārtikai un dzeramajam ūdenim. Higiēnas prasības pārtikai./ Specifiskās marķēšanas prasības. 1.TESTS. 3 h lekcija un 3 h seminārs;
4.Rīcība ar izplatīšanai nederīgu pārtiku; pārtikas uzņēmuma atbildība; paškontrole pārtikas uzņēmumā./ Vispārīgās un specifiskās prasības pārtikas uzņēmumiem. 3 h lekcija un 3 h seminārs;
5.Pārtikas valsts uzraudzība un kontrole. / Lēmums par pārtikas produkta izplatīšanas apturēšanu, par pārtikas produkta iznīcināšanu, par pārtikas uzņēmuma darbības apturēšanu. 2 h lekcija un 4 h seminārs; 6.Patērētāju tiesību aizsardzība / Lēmums par pārtikas uzņēmuma amatpersonu administratīvo sodīšanu. 2.TESTS. 1 h lekcija un 2 h seminārs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Sekmīgi nokārtoti 2 (divi) testi.
Kavēto praktisko nodarbību darbi ir jāatrāda mācībspēkam līdz nākošās nedēļas nodarbībai. Gala pārbaudījums – ieskaite ar atzīmi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem. LV un ES likumdošanas aktu, lekciju un semināra darbu pierakstu studijas.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Tests tiek organizēts rakstiski (atvērtie jautājumi un jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem). Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaiti”, visiem semināra darbu uzdevumiem jābūt izpildītiem. Kopīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā atzīme no testa vērtējumiem.
Pamatliteratūra
Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. Food quality management. The NL: Wageningen pers., 2002. 323 p.
Papildliteratūra
1.PVD kvalitātes sistēmas dokumenti.
2.ES un LV likumdošanas dokumenti. 3.Codex Alimentarius standarti.
Periodika un citi informācijas avoti
1.www.likumi.lv; 2.https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv
Piezīmes
Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"