Kursa nosaukums Maģistra darbs
Kursa kods Vete6021
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārtikas higiēna
Kredītpunkti 20
ECTS kredītpunkti 30
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 08/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska

Kursa anotācija
Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - definēt pētījuma jomas aktualitāti, izvēlēties pētnieciskās metodes – aizstāvēts maģistra darbs;
Prasmes - identificēt pārtikas nekaitīguma riska cēloņus, interpretēt pētījuma rezultātus - aizstāvēts maģistra darbs; Kompetence - organizē pētījumus ar pārtikas higiēnu un nekaitīgumu saistītās jomās - aizstāvēts maģistra darbs.
Kursa plāns
Maģistra darba iesniegšana plaģiāta kontrolei, sagatavošanās aizstāvēšanai, maģistra darba recenzija un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darba aizstāvēšana. MEK vērtējums – piešķirt profesionālo maģistra grādu pārtikas higiēnā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Zinātniskās literatūras studijas un pētnieciskā darba veikšana, noformēšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Maģistra darba priekš-aizstāvēšana notiek VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta paplašinātajā sēdē.
Maģistra darba aizstāvēšanai tiek pielaisti, ja sēdē klātesošo docētāju balsojums ir pozitīvs.
Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši prasībām, izskatītam priekš-aizstāvēšanas komisijā. Maģistra darbs jāiesniedz PVHI un jāaizstāv pie maģistra eksāmenu komisijas (MEK). Maģistra eksāmenu komisija, ņemot vērā darba aizstāvēšanu un divas recenzentu recenzijas, novērtē maģistra darbu (pozitīvi ar ieskaiti) un lemj par maģistra grāda piešķiršanu.
Piezīmes
Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"