Kursa nosaukums Pārtikas aprites kontrole
Kursa kods Vete4117
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2019
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska

Priekšzināšanas
Vete5012, Veterinārā darba organizācija II
Vete6042, Veterinārā darba organizācija III
Kursa anotācija
Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas nosaka starptautiskos principus pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vērtēšanā, atbildību un kontroles mehānismus to ievērošanā. Tiek apskatīti pārtikas nekaitīguma, kvalitātes un higiēnas jēdzieni, pārtikas piesārņojuma un pārtikas marķēšanas prasības, patērētāju tiesību aizsardzības principi saistībā ar pārtiku, standartizācijas principi; paškontrole uzņēmumā, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, HACCP sistēma un pārtikas valsts uzraudzības organizācijas jautājumi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par likumdošanā noteiktajām pārtikas kvalitātes un nekaitīguma prasībām, par kritērijiem to izvērtēšanā. 2 testi
Prasmes novērtēt uzņēmuma darbības atbilstību visos pārtikas ražošanas un izplatīšanas posmos. Semināra nodarbības Kompetence pieņemt lēmumus pārtikas uzņēmumos pārtikas kvalitātes un nekaitīguma sistēmas nodrošināšanai. KEGA darbs.
Kursa plāns
1.Pārtikas aprites kontroles priekšmets, tā nozīme. Starptautiskie principi tirdzniecībā ar pārtiku. Pārtikas likumdošana Eiropas Savienībā un Latvijā. / Iepazīšanās ar ES pārtikas likumdošanas datubāzi. 2 h lekcija un 2.5 h seminārs; 2.Pārtikas kvalitātes regulēšanas principi. Pārtikas marķēšana, pārtikas piedāvāšana izplatīšanai, pārtikas reklamēšana. / Marķēšanas prasību veidlapa, uzdevums par ātrās brīdināšanas sistēmu. 4 h lekcija un 2.5 h seminārs; 3.Nekaitīguma prasības pārtikai un dzeramajam ūdenim. Higiēnas prasības pārtikai./ Specifiskās marķēšanas prasības. 4 h lekcija un 2.5 h seminārs; 4.Rīcība ar izplatīšanai nederīgu pārtiku; pārtikas uzņēmuma atbildība; paškontrole pārtikas uzņēmumā./ Vispārīgās un specifiskās prasības pārtikas uzņēmumiem. 4 h lekcija un 2.5 h seminārs; 5.HACCP sistēma; Pārtikas valsts uzraudzība un kontrole. / Ražošanas shēmu izvērtējums. 6 h lekcija un 4 h seminārs; 6.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas (ISO, EN, LVS); Standartizācija; Patērētāju tiesību aizsardzība. 4 h lekcija un 2 h seminārs;
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Sekmīgi nokārtoti 2 (divi) testi un „ieskaitīts” Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.
Kavēto praktisko nodarbību darbi ir jāuzrāda mācībspēkam līdz nākošās nedēļas nodarbībai. Gala pārbaudījums – ieskaite bez atzīmes.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
LV un ES likumdošanas aktu, lekciju un semināra darbu pierakstu studijas, KEGA darba izstrāde. Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbā studenta izvēlētam pārtikas uzņēmumam jāizstrādā uz HACCP principiem balstīta paškontroles sistēma. Darbs iesniedzams rakstiskā veidā (apjomā līdz 20 lapām). Darba aizstāvēšana notiek ar mācībspēku individuālu pārrunu veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Tests tiek organizēts rakstiski (atvērtie jautājumi un jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem). Tests ir „ieskaitīts” ar vismaz 70% pareizām atbildēm.
KEGA darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaite”, visiem testiem un KEGA darbam ir jābūt „ieskaitītiem”.
Pamatliteratūra
Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. Food quality management. The NL: Wageningen pers., 2002. 323 p.
Papildliteratūra
1.PVD kvalitātes sistēmas dokumenti.
2.ES un LV likumdošanas dokumenti. 3.Codex Alimentarius standarti.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: www.likumi.lv; 2.EUR-Lex - piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv
Piezīmes
Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.