Kursa nosaukums Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I
Kursa kods Vete4112
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Ķirurģija(Vet)
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 50
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 34
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, asoc. prof. Agris Ilgažs

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Operatīvā ķirurģija pēta vispārīgās ķirurģijas pamatprincipus, ķirurģiskās iejaukšanās likumus un paņēmienus, lai atjaunotu slimo dzīvnieku produktivitāti un darba spējas, vai arī palielinātu veselo dzīvnieku produktivitāti. Operatīvās ķirurģijas priekšmetā apskata tādus jautājumus kā: ķirurģiskās infekcijas profilakse, ķirurģiskā darba pamati, dzīvnieku fiksēšana, narkoze, injekciju elementi, traumas un traumatismu. Topogrāfiskās anatomijas nodarbībās jāprot identificēt, kā arī noteikt kaulu, saistaudu, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: •Zināšanas par ķirurģisko slimību diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām. Kā arī zināšanas par dažādu sugu mājdzīvnieku ķermeņa apvidiem, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojumu – 5 kontroldarbi.
Prasmes: •Būs prasmes kas saistītas ar ķirurģisko manipulāciju veikšanu. Praktiski noteikt konkrētu muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu lokalizāciju mājdzīvnieku ķermeņos – praktiskie darbi.
Kompetence: •Būs kompetenti par profilaktiskajiem pasākumiem lai novērstu ķirurģisko slimību un komplikāciju attīstību. Spēs izvērtēt orgānu topogrāfijas atbilstību, analizēt iespējamās novirzes un traucējumus, precīzi noradīt un aprakstīt ārstniecisko manipulāciju lokalizācijas vietu. – praktiskie darbi.
Kursa plāns
1.Ievads operatīvajā ķirurģijā. Ķirurģiskās operācijas. Dzīvnieku izmeklēšana un sagatavošana operācijai. Antiseptika un aseptika. Ķirurģiskā infekcija. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 1.kontroldarbs.
2.Anestēzija. Anestēzija dažādām dzīvnieku sugām. Iekaisums. Audu šķelšana. Traumatoloģija. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 2.kontroldarbs.
3.Brūce. Nekroze. Gangrēna. Fistulas. Svešķermeņi. Audu savienošana. Plastiskās operācijas. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 3.kontroldarbs.
4.Dažādi audu bojājumi. Ādas slimības. Injekcijas. Punkcijas. Desmurģija. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 4.kontroldarbs.
5.Asinsrites un limfātiskās sistēmas slimības. Nervu sistēmas slimības. Muskuļu slimības. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 5.kontroldarbs.
6.Stiegru un stiegru maksts slimības. Gļotu somiņas iekaisums (bursīts). – 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nolasītā lekciju kursa teorētiskā un praktiskā pārbaude praktiskajos darbos. Pēc katrām 3 Operatīvās ķirurģijas lekciju tēmām students kārto kolokviju. Kopsummā kopumā kursa pirmajā daļā jānokārto 5 kolokviji Operatīvajā ķirurģijā. Sekmīgi nokārtotu pārbaudījumu rezultātā iegūst gala vērtējumu “ieskaite”.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studenti patstāvīgi simulācijas laboratorijā veic sekojošas manipulācijas: Dzīvnieku fiksācija. Injekciju tehnika. Dzīvnieka sagatavošana operācijai. Operācijai nepieciešamie materiāli un instrumenti. Šūšanas tehnika. Anestēzija. Ķirurga sagatavošanās operācijai.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
•nostrādāti praktiskie darbi,
•kavēto lekciju skaits nepārsniedz divas,
•nokārtoti visi pārbaudes kolokviji, •nokārtoti pārbaudījumi pēc 5. semestra, kas sastāv no divām daļām – praktiskās (ķirurģisko šuvju praktiska uzlikšana uz mulāžas) un teorētiskās (gadījuma analīzes).
Pamatliteratūra
1.Colville T.P., Bassert J.M. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Revised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division, 2015. 2.Gardiner A. Dog Anatomy Workbook:a guide to the canine body. London: J.A.Allen, 2014. 200 p. 3. Small Animal Surgery. Hedlund C.S., Hulse D.A., Johnson A.L., Seim H.B., Willard M.D., Carroll G.L. Mosby, 1997. 1195 p. 4.Jennings P.B. The Practice of Large Animal Surgery. Philadelphia: Saunders, 1984. 1233 p. 5. Tobias K.M., Johnston S.A. Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2012. 2128 p. . 6.Kersjes A.W., Nemeth F., Rutgers L.J.E. Atlas of large animal surgery. Baltimore. London: Williams &Wilking, 1985. 143 p. 7. Raynor M. Horse Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 2006. 144 p. 8. Fossum T. W. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby, 2013. 1618 p.
Papildliteratūra
1.Bojrab J. Disease Mechanisms in Small animal surgery. Second edition. Lea&Febiger. 1993. 1271 lpp. 2.Garrett Ph. Guide to ruminant anatomy based on the dissection of the goat. Iowa state univ.press, 1988. 101 lpp. 3.Lahunta de A. Applied veterinary anatomy/ Lahunta de A., Habel R. - Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1986. 330 lpp. 4.Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. Handbook of Veterinary Anestesia. Third edition. Mosby. 2000. 574 lpp. 5.Ted S. Stashak. Wundbehandlung bei Pferden. Verlag M.H.Schaper. Alfelg-Hannover. 1991. 278 lpp. 6.Tilley L.P., Smith F.W.K. The 5 minute veterinary consult. Canine and Feline. Williams&Wilkins. 1997. 1287 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233. 2.Journal of Veterinary Anatomy. ISSN 2357-0504. 3.Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016. USA : American Medical Assoc.ISSN 0003-1488. 4.Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association. ISSN 0022-4510. 5.https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1532950x 6.https://www.acvs.org/veterinary-surgery-journal
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 5.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās.