Kursa nosaukums Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III
Kursa kods Vete4104
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Iekšķīgās slimības
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 20
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas maģistrs, vieslekt. Kristīne Drevinska
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.), vieslekt. Anete Freiberga

Priekšzināšanas
Ķīmi3004, Bioķīmija
LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I
LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II
Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Studiju kursa apakšprogramma Mājas dzīvnieku ēdināšana sniedz zināšanas par dzīvnieku (suņu, kaķu un eksotisko mājas dzīvnieku) organismam nepieciešamajām barības vielām - ūdeni, proteīnu, ogļhidrātiem, šķiedrvielām, taukiem, vitamīniem un minerālvielām. Tiek pētīta barības līdzekļu sabalansēšana un piemērotība noteiktam vecumam un fizioloģiskam stāvoklim. Mājas dzīvnieku ēdināšanā studenti apgūst pareizas diētas izvēles pamatprincipus veselībā un slimībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par minerālvielu, mikroelementu, vitamīnu un barības vielu nepieciešamību un nodrošinājumu mājas (istabas) dzīvniekiem izmantojamos barības līdzekļos –2 testi.
• Prasme izvēlēties atbilstošu diētu konkrētai dzīvnieku sugai, vecuma grupai vai slimības stāvoklim – lekcijas, semināri.
• Kompetence - patstāvīgi sastādīt ēdināšanas plānu pacientam atkarībā no tā fizioloģiskā un klīniskā stāvokļa – lekcijas, semināri.
Kursa plāns
12 lekcijas un 8 semināri.
1. Klīniskā edināšana. Dzīvnieka novērtēšana un ēdināšanas plāna izstrādāšana.
2. Barības vielas – ūdens, enerģija, ogļhidrāti, šķiedrvielas, proteīns/aminoskābes, tauki. Minerālvielas, vitamīni. – 1h lekcija un 1 h seminārs.
3. Komercbarība, to veidi, ražošanas pamatprincipi. Komercbarību marķējums un kvalitātes prasības ES. Izejvielu izvēle, barības ražošanas kontrole – 1h lekcija un 1 h seminārs.
4. Mājās gatavota barība – izmantojamie produkti, indikācijas. Barības drošība – 1h lekcija un 1 h seminars.
5. Suņu un kaķu dabīgās ēdināšanas (raw feeding) pamatprincipi – 1h lekcija un 1h seminars.
6. Klīniski veselu suņu un kaķu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli – veci, jauni dzīvnieki, grūsnība, palielināta slodze – 1h lekcija un 1 h seminārs.
7. Terapeitiskās diētas – specifiska ēdināšana akūtu slimību gadījumos, enterāla, parenterāla ēdināšana – 1h lekcija un 1 seminārs – 1. tests
8. Terapeitiskās diētas novājēšanas, aptaukošanās un ortopēdisku saslimšanu gadījumos, –1h lekcija un 1 h seminārs.
9. Terapeitiskās diētas pie barības nepanesamības, barības alerģijas, gastrointestinālām slimībām, urolitiāzes, nieru mazspējas, endokrīnām slimībām – 1h lekcija un 1 h seminārs.
10. Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - sīkie zīdītāji, grauzēji – 1h lekcija
11. Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - rāpuļi un putni – 1h lekcija
12. 2. tests
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklēti visi semināri. Sekmīgi nokārtoti 2 testi, kuru vidējais vērtējums veido ieskaiti ar atzīmi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem. Pēc norādītajiem literatūras avotiem un izdales materiāliem students patstāvīgi apgūst atsevišķas studiju priekšmeta sadaļas, lai sekmīgi varētu apgūt visu studiju priekšmetu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa testi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 baļļu sistēmas skalas kritērijiem, kur zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta ja ir pareizi atbildēti vismaz 60% no jautājumiem. Gala ieskaite (ieskaite ar atzīmi) ir abu testu vidējā aritmētiskā vērtība.
Pamatliteratūra
1.Case L.P., Carey D.P., Hirakaawa D.A. Canine and Feline nutrition A Resource for companion animal professionals. Louis: Mosby. 1995 2. Hand M.S., Thatceher C.D., Remillard R.L., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Missouri: Mark Morris Institute, 2000. 3. Pond W.G., Church D.C., Pond K.R. Basic animal nutrition and feeding. John Wiley& Sons,1995 4. Пибо П., Бьюрж В., Эллиотт Д. Энциклопедия клинического питания собак. Можайск: Медия Лайн, 2006.
Papildliteratūra
1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier, 2006. 2. Hand M.D. , Novotny B.J. Pocket Companion to Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Mark Morris institute. 2002. 3. Симпсон Дж.В., Андерсон Р.С., Маркуелл П.Дж. Клиническое питание собак и кошек: руководство для ветеринарного врача. Пер. с англ. Е. Махиянова. Москва: Аквариум, 2000.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Animal Feed Science and Technology. Journal. Elsevier. ISSN: 0377-8401 2. The European Journal of Companion Animal Practice. The official Journal of Fecava. Publisher: Federation of European Companion Animal Veterinary Associations. ISSN: 1018-2357 3. The Veterinary Journal. Elsevier. ISSN: 1090-0233
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī.