Kursa nosaukums Pārtikas toksikoloģija
Kursa kods Vete4103
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārtikas higiēna
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 17/12/2014
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, prof. Anda Valdovska

Priekšzināšanas
Ķīmi3004, Bioķīmija
Vete4062, Farmakoloģija II
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar toksisko vielu jēdzienu, toksikokinētiku, toksisko vielu iedarbības veidiem uz cilvēku, pārtikas ķīmiskā piesārņojuma veidiem, kā arī kontroles principiem un atbildību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par toksikantu veidošanos apkārtējā vidē, kā arī par nokļūšanas ceļiem pārtikā. 2 testi
Prasmes veikt paraugu atlasi atbilstoši EK prasībām, kā arī izvērtēt toksikanta bīstamību pārtikas produktos. Semināra darbi Kompetence izvērtēt toksikanta saistību ar pārtikas kategorijām, izvērtēt tā risku cilvēka veselībai pārtikas ķēdē. KEGA darbs.
Kursa plāns
1.Toksikoloģijas terminoloģija. Toksicitāte. Toksikokinētika. Rūpnieciskais piesārņojums pārtikā. 2 h lekcija
2.Ogļūdeņraži un to atvasinājumi. Pārtikas piedevas un materiāli kontaktā ar pārtiku. Paraugu ņemšanas principi pārtikas ķīmiskajiem izmeklējumiem. 6 h lekcija un 6 h seminārs
3.Veselībai kaitīgās vielas, kas rodas pārtikā uzglabāšanas laikā. 1.kolokvijs. 4 h lekcija un 1 h seminārs
4.Veselībai kaitīgās vielas, kas rodas pārtikas sagatavošanas laikā. 6 h lekcija
5.Toksiskās vielas atsevišķos augu valsts pārtikas produktos. Fikotoksīni. 4 h lekcija
6.Zāļu atliekas pārtikā. Uzturvielu toksicitāte. 4 h lekcija
7.Pārtikas apstarošana. Ģenētiski modificēta pārtika. 4 h lekcija 8.Pārtikas viltojumi. 2.kolokvijs. 2 h lekcija un 1 h seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti (ieskaitīti) 2 kolokviji.
Sekmīgi novērtēts KEGA (Klīnisko un Epidemioloģisko Gadījumu analīze) darbs.
Gala pārbaudījums – eksāmens. Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 15% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 15% no kopējā nodarbību daudzuma, tad par katru kavēto studija kursa tēmu ir papildus jautājums eksāmenā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, kā arī KEGA izstrāde.
KEGA izstrādei students izvēlas vienu darba tēmu, saskaņojot to ar kursa vadītāju.
Izvēlētajam produktam un piesārņojuma veidam, izmantojot RASFF datu bāzē reģistrētos gadījumus, izanalizēt piesārņojuma līmeņus, iespējamos piesārņojuma cēloņus, aprakstīt iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību, pārtikas paraugu atlases principus saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām un sniegt rekomendācijas neatbilstību mazināšanai. Darbs (apjomā līdz 10 lapām) iesniedzams rakstiskā formā līdz semestra beigām.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Semestrī 2 kolokviji. Kolokvijs (tests) ir ieskaitīts ar vismaz 70% pareizām atbildēm.
KEGA darbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. KEGA vērtējuma atzīme veido 50% no eksāmena kopējā vērtējuma.
Ja KEGA ir “neieskaitīts”, tad students netiek pielaists pie eksāmena kārtošanas.
Eksāmenu var kārtot pēc ieskaitītiem kolokvijiem. Eksāmens tiek organizēts rakstiski (biļetes ar 3 jautājumiem), kas tiek vērtēta atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Kopīgā eksāmena atzīme tiek aprēķināta kā vidējā atzīme no eksāmena un KEGA darba vērtējumiem.
Pamatliteratūra
1. Deshpande S.S. Handbook of Food Toxicology. New York; Basel: Marcel Dekker, 2002. 920 p. 2. Shibamoto T., Bjeldanes L. Introduction to Food Toxicology. Amsterdam; Boston: Elsevier/Academic Press, 2009. 309 p. 3. Dabrowski W.M., Sikorski Z.E. Toxins in Food. London: CRC Press, 2004. 345 p. 4. Jones A.L., Dargan P.I. Toxicology. London: Churchill Livingstone, 2001. 162 p.
Papildliteratūra
1. Benford D. The acceptable Daily intake. Brussels: ILSI Europe, 2000. 36 p. Pieejams: http://ilsi.eu/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/C2000Acc_Dai.pdf 2. Benford D. Principles of risk assesment of food and drinking water related to human health. Brussels: ILSI Europe, 2001. 35 p. Pieejams: http://ilsi.eu/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/C2001Prin_Risk.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. EFSA Journal, ISSN 1831–4732.
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 11.semestris