Kursa nosaukums Radioloģija II
Kursa kods Vete4101
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Ķirurģija(Vet)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, viesdoc. Armands Vekšins
Veterinārmedicīnas maģistrs, vieslekt. Evija Eihvalde

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4077, Radioloģija I
Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Studiju kurss papildina studentu zināšanas un praktiskās iemaņas veterinārajā radioloģijā. Students apgūst dažādu anatomisko apvidu rentgenogrammu interpretāciju un aprakstu sagatavošanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: par dažādu anatomisko
apvidu rentgenogrāfisko izmeklēšanu veterinārmedicīnas praksēs biežāk sastopamiem dzīvniekiem. Vērtēšana – četri kontroldarbi.
Prasmes un iemaņas: veikt rentgenogrāfisko izmeklēšanu dažādu sugu dzīvniekiem. Vērtēšana – praktiskās nodarbības.
Kompetence: analizēt rentgenogrammas un sagatavot aprakstu. Vērtēšana – četri kontroldarbi, praktiskās nodarbības.
Kursa plāns
1.Ievads, studiju kursa izklāsts. Artefakti. Kontrastēšanas procedūru praktiskais pielietojums. Aprakstu sagatavošanas principi. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
2.Mugurkaulāja izmeklēšana. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
3.Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana - indikācijas, anatomija, projekcijas, pozicionēšana. Interpretācijas pamati. Barības vads, traheja. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
4.Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana – plaušu parenhīma, bronhiālais koks, sirds izmeklēšana. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
5.Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana - klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par krūšu kurvja rentgenogrāfisko izmeklēšanu. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
6.Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – indikācijas, projekcijas, pozicionēšana. Interpretācijas pamati. Gremošanas trakts. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
7.Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – uroģenitālā sistēma, limfmezgli, liesa. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
8.Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par vēdera apvidus rentgenogrāfisko izmeklēšanu, KEGA prezentācijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
9.Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – izmeklēšanas pamatnosacījumi, projekcijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
10.Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – biežāk sastopamās slimības. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
11.Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – retāk sastopamās slimības. Zirgu rentgenogrāfiskā izmeklēšana. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
12.Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par perifērā skeleta rentgenogrāfisko izmeklēšanu. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
13.Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – indikācijas, pacienta sagatavošana, projekcijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
14.Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – biežāk sastopamās slimības. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
15.Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – retāk sastopamās slimības. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
16.Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par galvas apvidus rentgenogrāfisko izmeklēšanu, KEGA prezentācijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentam jānokārto četri rakstiski kontroldarbi un eksāmens. Jāveic klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze (KEGA).
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze (KEGA) darbs - jāveido detalizēts rentgenogrammas apraksts. Rentgenogrammas izsniedz mācībspēks.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikuma norādītajiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai tiktu pielaists pie eksāmena, studentam sekmīgi jānokārto visi kontroldarbi un jāaizstāv KEGA darbs, kas novērtēts ar sekmīgu atzīmi. Studentam ir iespēja iegūt kumulatīvo eksāmena atzīmi, ja visi kontroldarbi un KEGA nokārtoti ar pirmo reizi un ar vērtējumu, kas augstāks par 7 ballēm. Ir atļauts vienu reizi atkārtoti kārtot vienu pārbaudījumu. Kumulatīvā eksāmena atzīme netiek piešķirta, ja students pārbaudījumu nav kārtojis mācībspēka noteiktajā dienā.
Pamatliteratūra
1.Brien R., Barr F. BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. British Small Animal veterinary Association, 2012. 252 p. 2.Barr F., Kirberger R. BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. British Small Animal veterinary Association. 2006. 286 p. 3.Holloway A., McConnell. BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. British Small Animal veterinary Association. India: Replika Press: 2013. 392 p. 4.Butler J., Colles C.M., Dyson S., Poulos S., Poulos P. Clinical Radiology of the Horse. 2nd edition. Oxford, UK; Ames,Iowa: Willey-Blackwell, 2008. 748 p. 5.Thrall D.E. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 6th Edition. USA: Elsevier, 2013. 847 p.
Papildliteratūra
Periodika un citi informācijas avoti
LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes
Piezīmes
Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek laboratorijas darbu grupās.