Kursa nosaukums Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I
Kursa kods Vete4078
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Iekšķīgās slimības
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 28
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, vad.pētn. Ilmārs Dūrītis

Priekšzināšanas
Ķīmi3016, Organiskā ķīmija
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II
Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III
Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III
Vete4036, Vispārīgā patoloģija I
Vete4037, Vispārīgā patoloģija II
Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I
Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III
Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I
Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I
Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Studiju kursā apgūst biežāk sastopamo iekšķīgo slimību klasifikāciju, definējumu, epidemioloģiju, etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko ainu, diagnozi un tās uzstādīšanas iespējas, diferenciāldiagnozes, slimības gaitu, prognozi, ārstēšanas un profilakses pamatprincipus. Dzīvnieku sugu konteksts šajā sadaļā netiek izcelts.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par dzīvnieku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat un papildus metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem: Kontroldarbi (6)
• prasmes komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un laboratoriskos analīžu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu, novērtēt ganāmpulka veselības stāvokli, noskaidrot veselības problēmas un to rašanās cēloņus, sadarboties ar lopkopības nozares speciālistiem; Semināri • kompetenti izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu, noteikt pacientam diagnozi. Semināri, studentu sagatavoto tēmu prezentācijas.
Kursa plāns
1. Ievads. Kardiovaskulārās sistēmas slimību klasifikācija. Cirkulatoras mazspējas patofizioloģija (4,5h)
2. Perikarda slimības.Miokarda slimības. (3,5h)
3.Endokarda slimības. Iedzimtās sirdskaites. (3,5h)
Kontroldarbs
4. Elpošanas orgānu slimību klasifikācija. Respiratorās mazspējas patofizioloģija. (4,5h)
5. Augšējo elpošanas ceļu iekaisums. (3,5h)
6. Plaušu parenhīmas slimības. Pleirīts. (3,5h)
Kontroldarbs
7.Gremošanas sistēmas slimību klasifikācija. Alimentārās disfunkcijas patoģenēze. (4,5h)
8.Mutes, rīkles barības vada slimības. Kuņģa slimības. (3,5h)
9.Zarnu slimības. Ileuss. Aknu slimības. Žults maiņas traucējumi, Icterus. Aknu mazspēja. Aknu koma. (3,5h)
10. Hepatīts. Hepatoze. Peritoneja slimības. (3,5h)
Kontroldarbs
11. Urīnizvadorgānu slimību klasifikācija. Urīnizvadorgānu disfunkcija. Nieru mazspēja. Urēmija. (4,5h)
12. Nieru slimības. (3,5h)
13. Urīnizvadceļu slimības. (3,5h)
Kontroldarbs
14.NS slimību klasifikācija. Epilepsija. (3,5h)
15. Encefalīts. Meningīts. (3,5h)
Kontroldarbs
16. Asins, asinsrades slimību klasifikācija. Anēmijas patofizioloģija. Posthemorāgiska anēmija. (3,5h)
17. Hemolītiskā anēmija. Deficītu radītas anēmijas. Aplastiskā anēmija. (3,5h)
Kontroldarbs
Kopā: 32 lekcijas, 28 semināri
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Praktisko darbu kavējumi nedrīkst pārsniegt vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna. Sekmīgi nokārtoti visi seši pārbaudes darbi (kontroldarbi).
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studentiem tiek nodrošināta piekļuve e-studiju materiāliem. Visa semestra garumā tiek organizētas studentu dežūras MPS “Vecauce” Klīniskās prakses I ietvaros, tādējādi nodrošinot teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē, nodrošinot praktisku klīniskās izmeklēšanas un ārstēšanas apguvi. Studiju kursa laikā ikviens students sagatavo prezentāciju par kādu no tekošajām tēmām, pēc izvēles, kas nav tikušas plaši apskatītas lekcijās un prezentē to semināra laikā grupas priekšā. Vērtējums par sniegto prezentāciju tiek ieskaitīts kā tekošās tēmas kontroldarba atzīme.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši semināros uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai un atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Radostits O.M. , Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. A text book of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10nd ed. Edinburg: Saunders, Elsevier, 2008. 1548 p. 2. Radostitis O. M. Herd Health: Food Production Animal Medicine. 3rd Edition. Edinburg: Saunders, 2001. 885 p. 3. Radositis O.M., Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 10-th edition. Bailliere Tindall, 2006. 1435 p. 4. Large Animal Internal Medicine. Ed.: Bradford P. Smith. 3rd Edition. St. Louis [etc.]: Mosby, 2002. 1735 p.
Papildliteratūra
1.Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010 2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. 532 lpp 3.Veterinary Pharmacology and Therapeutics Edit. by H.R.Adams. AMES. 7-th ed. USA: Jowa State University Press, 1995. 1181 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal of Veterinary Internal Medicine. Wiley Blackwel. ISSN: 1939-1676 2.The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.