Excel
Kursa nosaukums Vispārīgā patoloģija II
Kursa kods Vete4037
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Patoloģija(vet)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 14
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 30
Kursa apstiprinājuma datums 16/06/2013
Atbildīgā struktūrvienība Preklīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. med. vet., doc. Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II
Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I
Vete4036, Vispārīgā patoloģija I
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Vispārīgas patoloģijas kurss sniegt izpratni par dzīvnieku organisma tipveida reakcijām uz audu bojājumiem apskatot šo procesu patoģenēzi, etioloģiju, makroskopisko un mikroskopisko izskatu. Vispārīgas patoloģijas II kursa iegūst zināšanas par cirkulācijas traucējumiem, šūnu adaptācijas veidiem, šūnu ekstra- un intracelulārie uzkrājumiem un audzējiem, to morfoloģiju un patofizioloģiju, cēloņiem, attīstības mehānismiem, makro- un mikropārmaiņām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: jāizprot un jāprot izskaidrot sekojošus patoloģiskos procesus: šūnu deģenerācija, amiloidoze, mineralizācija, pigmenta nogulsnes, atrofija, metaplāzija, hiperplāzija, hipertrofija, asinsrites traucējumi, šoks un audzēji – 3 kontroldarbi.
Prasmes: jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt tipveida procesi audu mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos – laboratorijas darbi. Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi – mājas darbi.
Kursa saturs(kalendārs)
3.tēma.Cirkulācijas traucējumi – 4 h lekcijas un 4 h laboratorijas darbi:
•Hemostāze, koagulācija.
•Šoks.
•3.kontroldarbspar 3.tēmu.
4.tēma.Šūnu adaptācijas. Šūnu ekstra- un intracelulārie uzkrājumiem– 5 h lekcijas un 5 h laboratorijasdarbi:
•Atrofija, hipertrofija, hiperplāzija, metaplāzija.
•Deģenerācijas veidi.
•Mineralizācijas veidi.
•Pigmenti.
•4.kontroldarbspar 4.tēmu.
5.tēma.Audzēji – 6 h lekcijas un 6 h laboratorijasdarbi:
•Audzēju uzbūve unbioloģija (uzvedība).
•Audzēju augšanas dinamika, metastāzes, audzēja iespaids uz organismu.
•Audzēju molekulārā patoģenēze un etioloģija.
•Audzēju diagnostika un prognostika.
•5.kontroldarbspar 5.tēmu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi pabeigt kursu var ja:
1.Sekmīgi nokārtoti tris kontroldarbi un eksamens.
2.Savākti vismaz 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Kopējo punktu skaitu šajā semestrī veido:
•3kontroldarbupunktu skaits (30 p. par katru kontroldarbu),
•lekciju un praktisko darbu apmeklējums (30 p.),
•mājas darbi (punktu skaits variabls).
3.Ja kopējais punktu skaits < 70%, studentam jākārto pārbaudes darbs par visa semestra materiālu.
4.Laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts, bez attaisnojuma laboratorijas darbu var kavēt tikai vienu reizi. Kavēto nodarbību attaisnojušais iemesls ir tikai slimības lapa.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar laboratorijas darbos noteiktajiem uzdevumiem
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu mājas darbi tiek vērtētas atbilstoši laboratorijasdarbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Pārbaudījumi jākārto noteiktajā laikā. Attaisnojošs kavējums ir tikai slimības dēļ. Ja slimības (vai citu iemeslu) dēļ nav iespējams nokārtot pārbaudi noteiktajā laikā, tad tā jānokārto 1 nedēļas laikā. Pirmā kontroldarbu kārtošanas reizē, kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 30 punktiem.Kontroldarbu var pārlikt vēl 3 reizes. Otrā kontroldarbu kārtošanas reizē (jeb 2.kārtošanas nedēļā pēc nozīmēta kontroldarba datuma), kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 25 punktiem. Trešā kontroldarbu kārtošanas reizē (jeb 3.kārtošanas nedēļā pēc nozīmēta kontroldarba datuma), kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 20punktiem. Ceturto reizi kontroldarbu jākārto mutiski komisijas klātbūtnē un maksimāli ir iespējams saņemt 15 punkti par kontroldarbu. Lai kolokvijs būtu ieskaitīts, jāsavāc vismaz 15 punkti (t.i. 4 baļļu ekvivalents). Ja kolokvijs nav nokārtots pēc ceturtās reizes, studiju kurss ir jāsāk no jauna. Tekošais kolokvijs jānokārto pirms nākošā kolokvija. Studentam nav atļauts piedalīties pārbaudes darbos, ja 3.kontroldarba nozīmēta datumā nav apgūti kursi no sadaļas “Priekšzināšanas”. Pie eksāmena students ir pielaists ja sekmīgi nokārtoti visi kontroldarbi, apmeklēti praktiskie darbi un savākti vismaz 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita par semestri (skat. sadaļā “Prasības kredītpunktu iegūšanai”). Gala vērtējums sastāv no 5 kontroldarbu kopēja punktu skaita (maksimāli 150 p.) un rakstiskā, daļēji testa veida eksāmenā (maksimāli 150 p.). Procenti no savāktajiem punktiem tiek pielīdzināti atzīmei 10 ballu sistēmā vadoties pēc LLU Studiju nolikuma (minimālais ieskaitītais 50% = 4). Visi tie, kas ieguvuši 135 un vairāk punktus par kontroldarbiem, var izvēlēties veikt papildus darbu un par to saņemt par 1 balli augstāku atzīmi galā vērtējumā. Papildus darbs iekļauj patstāvīgi sagatavotu kvalitatīvu elektronisku mācību materiālu, par tēmu vienojoties ar pasniedzēju. Šī nav obligāta prasība, bet ir studenta paša izvēle.
Pamatliteratūra
1.Maxie G. M. Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of Domestic Animals. Volume 3. 6th ed. Saunders Ltd, 2016. 2456 p. 2.Zachary J.F., McGavin M.D. Pathological basis of veterinary disease. 5th ed. USA: Elsevier, 2012. 1344 p. 3.Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1988. 164 lpp.
Papildliteratūra
1.Taibo A. Veterinary Medical Terminology Guide and Workbook. USA: Wiley-Blackwell, 2019. 712 p. 2.von Douglas J. Weiss, K. Jane Wardrop. Schalm's Veterinary Hematology. 6th ed. EU: Wiley-Blackwell, 2011. 1232 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858. 2.Journal of Comparative Pathology. ISSN:0021-9975. 3.Amerikas veterināro patologu asociācijas interneta lapa. Pieejams: http://www.acvp.org/. 4.Eiropas veterināro patologu asociācijas interneta lapa. Pieejams: https://www.esvp.eu, sadaļa “Histology slide database”.
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna